Water en zonneweide

Als er sprake is van toename van de bebouwing/verhard oppervlak of als er gebouwd wordt in een (zone naast een) waterkering, is er een watertoets nodig. In de watertoets wordt in overleg met de waterbeheerder beoordeeld of de ontwikkeling effect heeft op de waterhuishouding. Het gaat daarbij zowel om waterkwaliteit als –kwantiteit en om waterveiligheid.

Volgens het beleid van de waterbeheerder zal de toename aan verhard oppervlak in het algemeen gecompenseerd moeten worden door de aanleg van extra wateroppervlak. Dit is wel afhankelijk van de locatie en bodemgesteldheid. Sommige waterbeheerders hanteren ook een ondergrens. Als het gaat om een kleinschalige ontwikkeling is watercompensatie niet altijd nodig.

Bij een zonneweide zal het verhard oppervlak meestal niet of nauwelijks toenemen. De panelen staan boven met maaiveld, waardoor het water gewoon in de bodem opgevangen kan worden. Aanleg van wegen naar de zonneweide leiden wel tot een toename van verharding.

Meer informatie over water en het bestemmingsplan vindt u op de pagina: 'Oppervlakte water en ruimtelijke ordening'. Deze informatie is ook relevant voor een Omgevingsvergunning afwijken.


Hoe werkt het onder de omgevingswet