Aanmelden projecten

Op 19 juni 2019 trad de Wet van 29 mei 2019 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw) in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling in werking.  De wijziging maakt het mogelijk om nieuwe projecten toe te voegen aan eerder vastgestelde projecten.

De wijziging is gepubliceerd in het Staatsblad, Stb. 2019, 216. Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel is het mogelijk om ook bij ministeriële regeling nieuwe projecten en gebieden toe te voegen aan eerder bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) vastgestelde experimenten. Hierdoor kunnen projecten en gebieden gemiddeld 7 maanden sneller gebruikmaken van de mogelijkheden die bestaande experimenten – zoals het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte – bieden.

Nieuwe experimenten worden nog steeds bij AMvB vormgegeven. Nieuwe experimenten en toevoegingen van projecten en gebieden aan bestaande experimenten kunnen het hele jaar aangemeld worden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Het ministerie gaat graag met u in overleg over de mogelijkheden die de Chw biedt om uw project uit te voeren.

Aanmelden complexe projecten

De ervaring leert dat complexe projecten meer tijd en voorbereiding nodig hebben. Bij aanmelding in de laatste maand bestaat de kans dat deze projecten pas in de volgende tranche worden opgenomen. Dit om de behandeling van de tranche (en daarmee andere projecten) niet te vertragen. Een vroegtijdige aanmelding is daarom bij complexe projecten van belang.

U kunt projecten aanmelden voor:

  • ontwikkelingsgebieden. In aangewezen gebieden kan het bestuur beter sturen op de beschikbare milieuruimte.
  • innovatieve experimenten. Voor aangewezen innovatieve duurzame projecten kan gebruik worden gemaakt van omschreven verruimingen van bepaalde regelgeving.
  • lokale en (boven)regionale projecten met nationale betekenis. Aangewezen projecten kunnen gebruikmaken van de mogelijkheden van afdeling 7 Hoofdstuk 2 Chw (Elverding aanpak).
  • bijlage II Chw. Bestuursrechtelijke versnellingen van de Chw.
    NB. Door een recent inwerking getreden wijziging van de Europese richtlijn voor de milieueffectrapportage (mer) is de periode waarin nog gebruik gemaakt kan worden van het verlichte mer-regime ingeperkt.

Experimenteren en de Omgevingswet

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking. De Chw gaat op in de Omgevingswet. Net als de Chw kent de Omgevingswet een grondslag om bij AMvB experimenten mogelijk te maken. De experimenteerbepaling (artikel 23.3 Omgevingswet) maakt het mogelijk dat tijdelijk van de regels van de Omgevingswet wordt afgeweken. Voor het aanmelden van projecten kunt u contact opnemen met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Contact en informatie

U kunt bellen met Monique Arnolds, ministerie van Binnenlandse Zaken (06-52595077). Ook kunt u via de helpdesk Chw contact opnemen en informeren of het zinvol is om te verzoeken een project aan te melden.
In de pagina's over de bijzondere voorzieningen vindt u meer uitleg over de verschillende voorzieningen met hun eigen specifieke doelstelling, methodiek en reikwijdte.