Aanmelden Projecten

Op 19 juni 2019 trad de Wet van 29 mei 2019 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling in werking.  De wijziging maakt het mogelijk om nieuwe projecten toe te voegen aan eerder vastgestelde projecten.

De wijziging is gepubliceerd in het Staatsblad, Stb. 2019, 216. Na inwerkingtrading van het wetsvoorstel is het mogelijk om nieuwe projecten en gebieden aan eerder bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) vastgestelde experimenten ook bij ministeriële regeling toe te voegen. Hierdoor kunnen projecten en gebieden gemiddeld 7 maanden sneller gebruik maken van de mogelijkheden die bestaande experimenten - zoals het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte - bieden.

Nieuwe experimenten worden nog steeds bij AMvB vormgegeven. Nieuwe experimenten en toevoegingen van projecten en gebieden aan bestaande experimenten kunnen het hele jaar aangemeld worden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Het ministerie wil daarbij graag met u in overleg over de mogelijkheden die de Chw kan bieden om uw project uit te voeren.

Aanmelden complexe projecten

Complexe projecten hebben meer tijd en voorbereiding nodig, zo leert de ervaring. Bij aanmelding in de laatste maand bestaat de kans dat deze projecten pas in de volgende tranche worden opgenomen. Dit om de behandeling van de tranche (en daarmee andere projecten) niet te vertragen. Een vroegtijdige aanmelding is daarom bij complexe projecten van belang.

U kunt projecten aanmelden voor:

  • Ontwikkelingsgebieden. In aangewezen gebieden kan het bestuur beter sturen op de beschikbare milieuruimte.
  • Innovatieve Experimenten. Voor aangewezen innovatieve duurzame projecten kan gebruik worden gemaakt van omschreven verruimingen van bepaalde regelgeving.
  • Lokale en (boven)regionale projecten met nationale betekenis. Aangewezen projecten kunnen gebruik maken van de mogelijkheden van afdeling 7 Hoofdstuk 2 Chw (Elverding aanpak).
  • Bijlage II Chw. Bestuursrechtelijke versnellingen van de Chw.
    NB. Door een recent inwerking getreden wijziging van de Europese richtlijn voor de milieueffectrapportage is de periode waarin nog gebruik gemaakt kan worden van het verlichte mer-regime ingeperkt.

Contact en informatie

U kunt bellen met Monique Arnolds, ministerie van Binnenlandse Zaken (06-52595077). Ook kunt u via de helpdesk Chw contact opnemen en informeren of het zinvol is om te verzoeken een project aan te melden.
In de pagina's over de bijzondere voorzieningen vindt u meer uitleg over de verschillende voorzieningen met hun eigen specifieke doelstelling, methodiek en reikwijdte.