Coördinatieregeling

Vanuit de Wro is het mogelijk om de verschillende besluiten die samenhangen met de realisatie van ontwikkelingen te coördineren. Hiermee kan men de benodigde uitvoeringsbesluiten, inclusief omgevingsvergunningen van de Wabo, coördineren met het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan of inpassingsplan.

Er is een gemeentelijke - (art. 3.30 Wro), provinciale - (art. 3.33 Wro) en een Rijkscoördinatieregeling (art. 3.35 Wro).

De besluiten legt men gezamenlijk ter inzage. Daardoor kan men in één keer op alle gecoördineerde besluiten reageren.

De Wro schrijft niet voor dat men alleen meerdere besluiten voorbereid samen met een bestemmingsplan. Het is dus ook mogelijk dat het bevoegde gezag alleen één besluit coördineert samen met een bestemmingsplan.

Anders dan normaal is beroep mogelijk bij één instantie. Het gaat om de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij behandelt de besluiten als één besluit en moet binnen zes maanden na ontvangst van het verweerschrift haar oordeel te geven. Hierdoor kan het bevoegde gezag aanzienlijke tijdwinst behalen met de coördinatie van uitvoeringsbesluiten en het bestemmingsplan.

De te coördineren besluiten hoeven niet per se ook een ruimtelijk besluit te bevatten.

De digitaliseringsplicht geldt alleen voor ruimtelijke instrumenten zoals aangegeven in art. 1.2.1 lid 1 Bro en niet voor alle andere gecoördineerd vast te stellen besluiten.