Wat is de rol van de gemeente bij het tot ontbranding brengen van professioneel vuurwerk?

Vraag

Wat is de rol van de gemeente bij het tot ontbranding brengen van professioneel vuurwerk?

Antwoord

Voor het tot ontbranding brengen van professioneel vuurwerk moet een ontbrandingstoestemming worden aangevraagd of volstaat een melding. Dit volgt uit artikel 3B.1, derde lid en artikel 3B.4, eerste lid van het Vuurwerkbesluit. Deze melding of aanvraag om toestemming moet worden ingediend door degene aan wie een toepassingsvergunning is verleend volgens artikel 3B.1, eerste lid van het Vuurwerkbesluit.

De meldingsplicht voor het tot ontbranding brengen van professioneel vuurwerk ligt bij 20 kg theatervuurwerk en 200 kg consumentenvuurwerk (professioneel toegepast). Onder deze grenzen kan worden volstaan met een melding; erboven moet een aanvraag om toestemming worden ingediend.

De toepassingsvergunning wordt verleend door het ministerie van Infrastructuur & Milieu (tot 1 juli 2012 werd deze vergunning verleend door de Provinciale Staten waar de toepasser was gevestigd). Het ontbranden van vuurwerk valt onder het bevoegd gezag van de provincie waar het tot ontbranding brengen plaatsvindt.

In geval van een ontbrandingstoestemming kan de burgemeester van de gemeente waar het ontbranden plaatsvindt, verklaren bedenkingen te hebben met het oog op veiligheid. Dit is opgenomen in artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit. Bij een melding is dit niet mogelijk. In beide gevallen kan het instrument van de evenementenvergunning worden gebruikt. In de APV moet dan worden opgenomen dat het is verboden om zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

Daarnaast is de burgemeester in alle gevallen volgens artikel 174 lid 2 Gemeentewet bevoegd bij de uitoefening van het toezicht op openbare samenkomsten en op de voor het publiek openstaande gebouwen, bevelen te geven die voor de bescherming van veiligheid en gezondheid nodig zijn.

Artikel 174 Gemeentewet

 1. De burgemeester is belast met het toezicht op de openbare samenkomsten en vermakelijkheden alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven.
 2. De burgemeester is bevoegd bij de uitoefening van het toezicht, bedoeld in het eerste lid, de bevelen te geven die met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid nodig zijn.
 3. De burgemeester is belast met de uitvoering van verordeningen voor zover deze betrekking hebben op het in het eerste lid bedoelde toezicht.

Te beoordelen aspectenuit oogpunt van openbare orde en veiligheid zijn bijvoorbeeld.:

 • de bereikbaarheid en beschikbaarheid van hulpdiensten
 • de toestroom van verkeer en bezoekers
 • de communicatie met bezoekers, omwonenden en andere belanghebbenden
 • de mate en wijze van toezicht door de organisator
 • de brandveiligheid
 • risico op het ontstaan van wanordelijkheden
 • belasting van het woon- of leefklimaat in de omgeving van het evenement
 • verontreiniging, aantasting van het uiterlijk aanzien van de gemeente, beschadiging van groenvoorzieningen of van voorzieningen voor het openbaar nut
 • waarborg van de organisator op een goed verloop van het evenement en beperking schade aan het milieu.

Evenementenvergunning
De gemeente heeft de mogelijkheid om evenementen te reguleren via het instrument van de evenementenvergunning volgense APV. Hiervoor is artikel 2:25 in de model APV opgenomen.

Model APV Artikel 2:25 Evenement

 1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.
 2. Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien:
  a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan ... personen
  b. het evenement tussen .... en ...... uur plaatsvindt
  c. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur
  d. het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten
  e. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object
  f. er een organisator is
  g. de organisator binnen ... werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.
 3. De burgemeester kan binnen ... dagen na ontvangst van de melding besluiten het organiseren van een evenement als bedoeld in het tweede lid te verbieden, indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.
 4. Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de weg, voorzover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994

Een evenementenvergunning kan worden geweigerd of onder voorwaarden worden verleend met het oog op openbare orde en veiligheid. Voorkomen moet worden dat overlap of strijdigheid ontstaat met de eisen in de ontbrandingstoestemming.

Voor het beoordelen van een aanvraag om evenementenvergunning kunnen randvoorwaarden in de APV worden opgenomen, maar het is ook mogelijk om in de APV een verwijzing op te nemen naar het gemeentelijke ‘evenementenbeleid'. Randvoorwaarden zijn dan vastgelegd in het evenementenbeleid.