Mogen er kwetsbare objecten aanwezig zijn binnen de veiligheidsafstand?

Vraag

Mogen er volgens het Vuurwerkbelsuit kwetsbare objecten aanwezig zijn binnen de veiligheidsafstand van de (buffer)bewaarplaats van consumentenvuurwerk?

Antwoord

Ja, dit mag, behalve in het vrijwaringsgebied, als er voldaan wordt aan enkele voorwaarden. De definitie van veiligheidsafstand is opgenomen in bijlage 3 onder A van het Vuurwerkbesluit en uitgewerkt in figuur 1. De voorwaarden staan genoemd in voorschrift 1.2 onder b van bijlage 3 van het Vuurwerkbesluit. Deze voorschriften houden in dat er tussen het kwetsbare object en de (buffer)bewaarplaats een geheel dichte scheidingsconstructie aanwezig moet zijn met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten bestaande uit metselwerk, beton of cellenbeton. Er mag ander materiaal toegepast worden als het bevoegd gezag heeft beslist dat daarmee ten minste dezelfde brandwerendheid en constructieve stevigheid wordt bereikt. Het horizontale deel van een scheidingsconstructie, bij een boven gelegen (beperkt)kwetsbaar object, hoeft niet van dit materiaal gemaakt te zijn. Zie ook de vraag en het antwoord: Mogen er kwetsbare objecten zijn in het vrijwaringsgebied?

figuur 1 Vuurwerkbesluit