Wat zijn kwetsbare objecten?

Vraag

Wat zijn kwetsbare objecten volgens het Vuurwerkbesluit?

Antwoord

De definitie van kwetsbare objecten staat in artikel 1.1.1 van het Vuurwerkbesluit. Een belangrijk kenmerk van een kwetsbaar object is dat het altijd buiten de eigen inrichting is gelegen. Vanaf 1 juli 2012 is aangesloten bij de begrippen “beperkt kwetsbaar object” en “kwetsbaar object” volgens het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire ontplofbare stoffen civiel gebruik (Circulaire) en het Activiteitenbesluit. In de artikelen van het Vuurwerkbesluit wordt anders dan in het Bevi, geen verschil gemaakt in het beschermingsniveau tussen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten.

Basis van het externe veiligheidsbeleid voor de opslag van vuurwerk is het minimaliseren van letsel door de effecten van een calamiteit bij een vuurwerkopslag en niet de risico's (kans maal effect). Het Bevi is gebaseerd op de risicobenadering; de Circulaire op de effectbenadering.

Het aansluiten bij de begrippen beperkt kwetsbaar object en kwetsbaar object, heeft geen inhoudelijke wijzigingen van de te beschermen objecten.

Voor recreatieterreinen geeft de wijziging een verduidelijking en juridisch gezien een aanscherping. Voorheen was opgenomen als kwetsbaar object: een voor verblijfsrecreatie bestemd terrein dat als zodanig wordt geëxploiteerd. De invulling “als zodanig wordt geëxploiteerd” leidde tot onduidelijkheid. Elk kampeerterrein en ander terrein bestemd voor recreatieve doeleinden is nu een beperkt kwetsbaar object. In de praktijk zal dit niet leiden tot uitsluiting van bestaande inrichtingen.

Voorheen waren dienst- en bedrijfswoningen binnen de inrichting uitgezonderd van het begrip kwetsbaar object. Deze uitzondering is onnodig, omdat dienst- en bedrijfswoningen onderdeel zijn van de inrichting en alleen al om deze reden niet worden beschermd. Deze uitzonderingsbepaling is daarom geschrapt.