Thema's

Geluidgevoelige objecten

Om de vraag te beantwoorden of een object als geluidsgevoelig wordt bestempeld of niet, is het beoordelingskader van belang. Daarnaast kan ook de jurisprudentie uitkomst bieden.

Gebiedsontwikkeling

In gebiedsontwikkeling is het aspect geluid vaak een belangrijk aspect. U vindt hier informatie over onder andere het proces van gebiedsontwikkeling in relatie tot geluid en succesfactoren voor de inzet van geluid.

Ruimtelijke ordening

Bijna alle ruimtelijke plannen hebben te maken met geluid. Soms als veroorzaker van geluid, zoals bij de aanleg van wegen of bedrijven. Of als ontvanger van geluid bij de realisatie van bijvoorbeeld woningen of onderwijs.

Akoestisch onderzoek

Een akoestisch rapport kan gebruikt worden in ruimtelijk planvorming of vergunningverlening. Niet altijd is een akoestisch rapport verplicht. Het is per  per wettelijk beoordelingskader vastgelegd wanneer het bevoegd gezag akoestische gegevens kan vragen.

Lokaal geluidbeleid

Lokaal geluidbeleid wordt vanuit een visie en noodzaak opgesteld. Algemeen doel hierbij is de beschikbare geluidruimte zo goed mogelijk te reguleren en te verantwoorden.