Akoestisch rapport

Eist het bevoegd gezag vaak een akoestisch rapport? Veel bedrijven denken dat wel. Sterker nog, ze zijn van mening dat het bevoegd gezag soms ten onrechte een akoestisch rapport oplegt. In hun ogen wordt geen duidelijke onderbouwing gegeven wanneer wel en wanneer niet een akoestisch rapport nodig is.

Uitgangspunt van het Ministerie Infrastructuur en Milieu is terughoudend te zijn bij het voorschrijven van een akoestisch rapport en een motiveringsplicht van het bevoegd gezag.
Kenniscentrum InfoMil ondersteunt het bevoegd gezag in het maken van de juiste afweging, zodat niet meer dan noodzakelijk een akoestisch rapport wordt gevraagd. Het afwegingskader beschrijft per wettelijk beoordelingskader wanneer het bevoegd gezag akoestische gegevens kan vragen.