Beleid, wet- en regelgeving

Voor geluidsgevoelige bestemmingen (zoals wonen) in combinatie met een aantal typen geluidsbronnen zijn een aantal wettelijke kaders van belang is bij het opstellen van ruimtelijke plannen. Zo zijn in de Wet geluidhinder voor woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen grenswaarden opgenomen voor industrielawaai, wegverkeerlawaai en spoorweglawaai. Ook de Wet luchtvaart heeft een geluidzoneringssystematiek ter bescherming van geluidsgevoelige bestemmingen tegen luchtvaartlawaai.

Voor andere geluidsbronnen bestaan in het ruimtelijke spoor geen specifieke wettelijke kaders. Toch zal ook dan, afhankelijk van de specifieke situatie, soms een akoestische afweging nodig zijn. Dit in het kader van een 'goede ruimtelijke ordening'.

Hier vindt u informatie over wet- en regelgeving over geluid in relatie met ruimtelijke ordening.