Mest

Mest opslaan

Voor het opslaan van vaste mest en het opslaan van drijfmest en digestaat staan voorschriften in het Activiteitenbesluit. Alleen als de opgeslagen hoeveelheid mest erg groot is, is een omgevingsvergunning milieu nodig.

Mest bewerken en verwerken op boerderijschaal

Voor het kleinschalig vergisten van dierlijke mest staan voorschriften in het Activiteitenbesluit. Voor andere technieken om mest te bewerken of te verwerken zijn geen voorschriften in het Activiteitenbesluit opgenomen. Praktische informatie om aanvragen te kunnen beoordelen voor het plaatsen van een installatie om mest te scheiden, te hygiëniseren of te drogen, vindt u in de Handleiding bewerken en verwerken van mest op boerderijschaal.

Mest (co-)vergisten

Daarnaast vindt u hier de Handreiking (co-)vergisting van mest. Deze is bedoeld voor vergunningverleners bij gemeenten en provincies, die aanvragen voor omgevingsvergunningen beoordelen. Deze handreiking geeft ook informatie voor ondernemers, die plannen hebben om een (co-)vergistingsinstallatie te plaatsen.

Mestbeleid ministerie Economische Zaken

Voor mest geldt naast regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ook regelgeving van het ministerie van Economische Zaken. Meer informatie over het mestbeleid van het ministerie van Economische Zaken kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Handleiding bewerken en verwerken van mest

kip

In deze handleiding vindt u informatie om aanvragen voor het plaatsen van een installatie te kunnen beoordelen op diverse milieuaspecten.

Handreiking (co-)vergisting van mest

0777-Vergisters-210x65

Deze handreiking geeft informatie voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor (co-)vergisters.

Nieuws

Uw onderwerpen

Monovergisting in het Activiteitenbesluit

Vanaf 1 januari 2016 valt het kleinschalig vergisten van mest onder het Activiteitenbesluit.