Landbouw

De landbouwsector speelt een belangrijke maatschappelijke en economische rol in ons land. Met name voor de veehouderijen is er uitgebreide milieuwetgeving. Dit vanwege de emissie van ammoniak, geur en fijnstof en de risico's voor de volksgezondheid. Daarnaast is de opslag en het verwerken van mest een belangrijk onderwerp. Bij het telen van gewassen gaat het met name om het lozen van afvalwater.

In het Activiteitenbesluit staan eisen voor de veehouderij, glastuinbouw, open teelt, bedekte teelt, loonwerker en kinderboerderij. Ook voor de opslag van mest en het vergisten van mest staan er eisen in het Activiteitenbesluit.

Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving

Ruimtelijke planvorming

Informatie over ruimtelijke planvorming bij en rondom veehouderijen en bij de opslag en het verwerken van mest.

Nieuws

Er zijn helaas geen resultaten.

Stalsystemen

Alle informatie over stalsystemen bij elkaar, zoals de emissiefactoren ammoniak, geur en fijn stof per diercategorie en alle stalbeschrijvingen.

BBT-conclusies

Informatie over de BBT-conclusies voor de intensieve varkens- en pluimveehouderij.