Zijn mest(co)vergistingsinstallaties IPPC-installaties?

Vraag

Kan een installatie voor het covergisten van dierlijke mest onder bijlage I van de richtlijn industriële emissies (2010/75/EU) vallen?

Antwoord

Ja, een installatie voor het covergisten van dierlijke mest kan vallen onder categorie 5.3b van de RIE.

Het uitgangspunt is dat het gaat om covergisting van dierlijke mest waarvan het digestaat onder de Meststoffenwet kan worden gebruikt als dierlijke mest.

Dat betekent het volgende:

  • het te vergisten materiaal bestaat voor ten minste 50% uit uitwerpselen van dieren
  • naast uitwerpselen van dieren worden uitsluitend producten vergist van bijlage Aa onderdeel IV van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Dit is de zogenaamde ‘positieve lijst'.

Op een dergelijke installatie kan categorie 5.3b van bijlage I van de RIE van toe­pas­sing zijn. Bij mest(co)verginstingsinstallaties is sprake van anaërobe vergisting. De capaciteitsdrempel waaraan getoetst moet worden is daarom 100 ton per dag. Voor toet­sing aan deze drempel tellen in principe zowel de uitwerpselen van dieren als de producten van de ‘positieve lijst' mee.

Voor de drempel tellen te vergisten materiaal dat speciaal voor dat doel geproduceerd is niet mee. Voorbeelden zijn de zogenaamde "energiemais" en toeslagstoffen die het vergistings­proces ondersteunen zoals antischuimmiddelen.

Het is misschien verrassend dat uitwerpselen van dieren meetellen met de afvalstoffen. In het milieurecht is gebruikelijk dat voor handelingen met dierlijke mest binnen de grenzen van de Mest­stoffenwet het afvalstoffenrecht terugtreedt. In dit specifieke geval is dat niet zo. Dat komt omdat de RIE alleen verwijst naar de defi­nitie van het begrip afvalstof in artikel 3 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De RIE verwijst niet naar artikel 2 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. In artikel 2 staan de ‘Uitsluitingen van het toepassingsgebied’; de uitwerpselen van dieren staan genoemd bij deze uitsluitingen.

Een andere categorie van de bijlage die soms in verband wordt gebracht met covergisting is categorie 6.5. Categorie 6.5 gaat over het verwerken van kadavers en dierlijk afval. De interpretatie van het begrip ‘dierlijk afval' in Nederland is zodanig dat covergisting niet onder het verwerken van kadavers en dierlijk afval valt.