IPPC-veehouderijen

Hier vindt u informatie over IPPC-installaties bij veehouderijen. Grote varkens- en pluimveebedrijven vallen onder de  Richtlijn industriële emissies.  Meer informatie over IPPC algemeen vindt u op onze IPPC-pagina's.

IPPC-veehouderijen

Grote intensieve veehouderijen vallen onder Kippencategorie 6.6 van de Richtlijn. Dat zijn bedrijven met:

  1. meer dan 40 000 plaatsen voor pluimvee
  2. meer dan 2 000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg)
  3. meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

BREF's

Algemeen geldt dat de omgevingsvergunning milieu gebaseerd moet zijn op de Beste Beschikbare Technieken (BBT). Voor IPPC-bedrijven zijn er op Europees niveau  BBT-conclusies vastgesteld. Voor intensieve veehouderijen gaat het onder andere (niet-limitatief) om:

Verder is er nog de Circulaire wijziging ammoniakwetgeving en uitvoering IPPC-richtlijn.

Samenloop IPPC met Activiteitenbesluit, Besluit emissiearme huisvesting en andere regelgeving

Een IPPC-bedrijf heeft altijd een omgevingsvergunning milieu nodig. Dat volgt uit artikel 2.1 lid 2  van het Besluit omgevingsrecht. Daarnaast gelden voorschriften van het Activiteitenbesluit en is het Besluit emissiearme huisvesting van toepassing.

Als de veehouderij vanwege de landbouwhuisdieren onder de IPPC-richtlijn valt (wat meestal het geval is), zijn een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) voor fijnstof en een OBM voor m.e.r. niet nodig. Dit volgt uit artikel 2.2a lid 9 Bor. Wel is mogelijk sprake van een OBM voor kleinschalige monovergisting.

Een IPPC-bedrijf dat zijn activiteiten wijzigt, moet wijziging van de vergunning aanvragen.

Actualisatieplicht bij nieuwe BREF

Binnen vier jaar na publicatie van de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van een IPPC-installatie geldt een actualisatieplicht (artikel 5.10 lid 1 Bor) (dus naast de plicht van artikel 2.30 lid 1 Wabo). De actualisatieplicht start op het moment dat de Europese Unie de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit publiceert in het Publicatieblad van de Europese Unie. Momenteel is Europa bezig met herziening van de BREF intensieve veehouderijen.

IPPC-database

De IPPC-database is een digitaal informatiesysteem voor gemeenten, provincies en waterkwaliteitsbeheerders. De Richtlijn industriële emissies verplicht lidstaten te rapporteren over de vergunningen van grote milieubelastende bedrijven. Nederland rapporteert op basis van de informatie in de IPPC-database. Het systeem is gekoppeld aan het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV).

Het bevoegd gezag van de IPPC-installatie vult de IPPC-database in. Wijzigt de IPPC-activiteit, dan past het bevoegd gezag de informatie in de IPPC-database aan. De IPPC-database staat op de website van het e-MJV.

Vergunning beschikbaar via internet

Bevoegde gezagen moeten de vergunning van IPPC bedrijven publiceren op internet. Deze verplichting staat in artikel 19.1b lid 2 Wet milieubeheer. Dit is een implementatie van de Richtlijn industriële emissies. De informatie moet voor iedereen toegankelijk zijn.

PRTR-verslag

Voor grote intensieve veehouderijen geldt de plicht om hun emissies door te geven via de E-PRTR landbouw website. Deze gegevens komen te staan in het elektronische European Pollutant Release Transfer Register (EPRTR).

Vragen en antwoorden

Raadpleeg ook onze vragen en antwoorden over IPPC-veehouderijen.


Meer weten over IPPC-veehouderijen?