Binnenschietbaan

Een binnenschietbaan is een schietbaan of een combinatie van schietbanen in een gebouw of een deel van een gebouw, zonder open zijden en met een gesloten afdekking (artikel 1.1).

In de Nota van toelichting van het "Besluit van 31 oktober 2012 tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten" staat hierover: "...een binnenschietbaan die zich binnen een afstand van 50 meter bevindt van een geluidgevoelig object eveneens bij de melding een akoestisch rapport te voegen. Deze reden hiervoor is dat er in deze situaties een grotere kans is dat grenswaarden worden overschreden. Een onderzoek vooraf waarin aangetoond wordt dat voldaan kan worden aan grenswaarden, ligt dan voor hand. Voor de overige situaties wordt een dergelijke last onnodig geacht. ... In het tiende lid, dat een grondslag geeft om bij ministeriële regeling eisen te stellen aan het akoestisch onderzoek, zijn na windturbines ook binnenschietbanen toegevoegd. ... is een specifiek meetvoorschrift opgesteld voor het meten van schietgeluid van binnenschietbanen. Dit meetvoorschrift is als bijlage opgenomen bij de regeling behorende bij dit wijzigingsbesluit. Bij de melding van een binnenschietbaan dient een akoestisch rapport te worden ingediend dat is opgesteld conform dit meetvoorschrift."

Het hievoor bedoelde meetvoorschift staat in bijlage 7 van de Activiteitenregeling. De Handleiding meten en rekenen industrielawaai is niet van toepassing op het meten van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax) als gevolg van een binnenschietbaan. Het akoestisch onderzoek voor de binnenschietbaan bevat de in artikel 3.113 Activiteitenregeling opgesomde gegevens. Dit komt grotendeels overeen met de vereisten uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai.