Toetst het bevoegd gezag een melding Activiteitenbesluit van een vergunningplichtige inrichting aan de geluidvoorschriften uit de omgevingsvergunning?

Vraag

Een vergunningplichtige inrichting (type C) doet een melding van een activiteit die onder het Activiteitenbesluit valt, bijvoorbeeld een wasplaats voor auto's. Vindt er ook een toets plaats aan de geluidvoorschriften uit de omgevingsvergunning?

Antwoord

Ja.
De geluidvoorschriften uit hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit zijn niet van toepassing voor vergunningplichtige inrichtingen (type C). Voor vergunningplichtige inrichtingen gelden de geluidvoorschriften uit de omgevingsvergunning.

Het bevoegd gezag beoordeelt op basis van de gegevens van de melding of de wasplaats of de wijziging van de wasplaats past binnen de geluidvoorschriften van de omgevingsvergunning.

Als aannemelijk is dat de geluidvoorschriften uit de vergunning worden overschreden, kan het bevoegd gezag, binnen vier weken na het indienen van de melding, besluiten een akoestisch onderzoek te vragen (artikel 1.11 Activiteitenbesluit). Uit het rapport van een akoestisch onderzoek moet volgens verrichte geluidsmetingen of geluidsberekeningen blijken of aan geluidvoorschriften van de omgevingsvergunning kan worden voldaan. Het rapport geeft aan welke voorzieningen worden getroffen om te voorkomen dat de geluidvoorschriften worden overschreden.

Als de wasplaats of de wijziging van de wasplaats niet past binnen de geluidvoorschriften van de omgevingsvergunning of de geluidvoorschriften zijn niet toereikend, dan is naast de melding in het kader van het Activiteitenbesluit ook een aanvraag tot aanpassing van de omgevingsvergunning voor het aspect milieu (art. 2.1, eerste lid, onder e Wabo) nodig.

Zie ook: