Is een brandweerkazerne vergunningplichtig?

Vraag

Is een brandweerkazerne vergunningplichtig?

Antwoord

Nee, een brandweerkazerne valt in beginsel in zijn geheel onder de werking van het Activiteitenbesluit. Behalve als er brandbestrijdingstechnieken worden geoefend.

In categorie 26.2 van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht worden inrichtingen voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken aangewezen als vergunningplichtige activiteit (inrichting type C).

Uit het "inrichting voor" criterium in categorie 26 volgt:

  • inrichtingen waar zeer kleinschalig of alleen incidenteel brandbestrijdingstechnieken worden geoefend, vallen niet onder deze categorie.

De nota van toelichting noemt de volgende voorbeelden van kleinschalige brandoefeningen: oefeningen met adembescherming, gas- en chemicaliënpak, ladder of hoogwerker, hydraulisch gereedschap, diverse andere gereedschappen, pompen en kleine blusmiddelen.

Ook oefent de brandweer op gebieden die niet tot de brandbestrijding behoren. Denk bijvoorbeeld aan het oefenen van het losknippen van beknelde slachtoffers uit auto's en de duikoefeningen van de brandweer.

Inrichtingen waar motorvoertuigen uitrukken voor ongevallenbestrijding, brandbestrijding en bergingswerkzaamheden vallen onder het Activiteitenbesluit. Het uitrukken van brandweerwagens is vergelijkbaar met dat van politie en ambulance. In artikel 2.22 lid 1 is aangesloten bij de de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening.

Deze kent een apart regime voor ongevallenbestrijding. Het geluid door het uitrukken van deze diensten blijft bij het bepalen van het maximale geluidsniveau buiten beschouwing. Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om via artikel 2.22 lid 2 maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot het treffen van technische en organisatorische maatregelen over het uitrukken van motorvoertuigen bij ongevallenbestrijding en brandbestrijding.