EU-rapportages en database

De database van het elektronische milieujaarverslag (eMJV) bevat een IPPC applicatie. Hiermee worden de werkelijke en vergunde emissies bijeen gebracht in één systeem. In de IPPC applicatie worden de vergunninggegevens door de bevoegde autoriteiten ingevoerd en beheerd met betrekking tot de inrichtingen die onder Bijlage I van de Richtlijn Industriële Emissies vallen. De database is te vinden op de op de e-mjv website.

Om te voldoen aan de IPPC-rapportageverzoeken van de Europese Commissie worden de gegevens gebruikt uit de IPPC-database. Zo voldoet Nederland aan de verplichtingen voortvloeiend uit artikelen 17, lid 1 en 17, lid 3, van de IPPC-richtlijn. In 2014 is voor het laatst gerapporteerd door Nederland. In de toekomst gaan de rapportages over IPPC, stookinstallaties en oplosmiddelen op in één rapportage in het kader van de Richtlijn Industriële Emissies.

Het Integraal PRTR-verslag is een jaarlijkse milieujaarrapportage door industriële bedrijven, waarin zij rapporteren over hun afval, energie- en watergebruik en emissies naar lucht, water en bodem. De reikwijdte van het Integraal PRTR-verslag betreft vrijwel alle activiteiten die onder de IPPC-richtlijn vallen, uitgebreid met 9 aanvullende activiteiten.