Overleg bestuursorganen

In art. 7.19 Wm zijn de procedurestappen beschreven die moeten worden doorlopen als het bevoegd gezag tevens de initiatiefnemer is van een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit.

Deze procedurestappen komen grotendeels overeen met de te doorlopen stappen als bevoegd gezag en de initiatiefnemer niet dezelfde zijn. De uitzondering hierop is dat het bevoegd gezag in dat geval geen mededeling van het voornemen hoeft te doen. In plaats daarvan moet het bevoegd gezag voorafgaand aan de beslissing of wel of geen m.e.r.-procedure moet worden doorlopen, overleg plegen met de bestuursorganen die volgens de wet moeten worden betrokken bij de voorbereiding van het betrokken besluit (art. 7.19 lid 3). Omdat het bevoegd gezag zelf initiatiefnemer is, is voor deze raadpleging geen wettelijke termijn opgenomen. De enige eis is dat het overleg met de betrokken bestuursorganen heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de beslissing over het al dan niet doorlopen van de m.e.r.-procedure.