Reparatiewet IenM 2014

Op 1 januari 2015 is de "Reparatiewet Infrastructuur en Milieu 2014" in werking getreden.

De wet is opgesteld om enkele noodzakelijke reparaties en andere kleine wijzigingen aan te brengen in wetten die verband houden met de terreinen infrastructuur en milieu.

Algemene informatie

Deze wet is opgesteld om enkele noodzakelijke reparaties en andere kleine wijzigingen aan te brengen in wetten die verband houden met de terreinen infrastructuur en milieu. De wet voorziet in het noodzakelijke onderhoud van de diverse wetten, zoals hernummeringen, verduidelijkingen en correcties van onjuiste verwijzingen.
De wet wijzigt onder andere de Wabo, Wgh, Wm en Wro.

Status
Deze wet is op 20 november 2014 aangenomen door de Tweede Kamer en op 10 december 2014 door de Eerste Kamer. Op 31 december zijn zowel de wet (Staatsblad, jaargang 2014, nr. 581) als het koninklijk besluit over inwerkingtreding (Staatsblad, jaargang 2014, nr. 582) gepubliceerd. Alle voor milieu relevante onderdelen zijn per 1 januari 2015 van kracht.
U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 33 976.

Belangrijkste kamerstukken
in dit dossier:

Aanpassing Wabo

Artikel XVIIIa van de wet zorgt voor een uniformering van de naamgeving "watervergunning" in verschillende artikelen van de Wabo.

Daarnaast is artikel 3.16 Wabo aangepast aan wijzigingen die dit wetsvoorstel doorvoert in artikel 6.27 Waterwet. Hierdoor is de coördinatieplicht ook gaan gelden voor watervergunningen voor het onttrekken van grondwater of infiltreren van water in de bodem.