Wat is de OBM en welke procedure geldt ervoor?

Vraag

Wat is de omgevingsvergunning beperkte milieutoets en hoe verloopt de procedure?

Antwoord

De omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is een eenvoudige vergunning zonder voorschriften, met een beperkt aantal weigeringsgronden, die met de reguliere procedure wordt voorbereid. De OBM geldt meestal voor Wm-inrichtingen waarvoor de vergunningplicht op grond van het Activiteitenbesluit is opgeheven.

De OBM is verplicht voor een aantal activiteiten die worden genoemd in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Een bijzonder uitgebreide bespreking van de OBM vindt u op het Activiteitenbesluitgedeelte van onze website. Hierin komen onder andere aan de orde:

  • een uitgebreide bespreking van artikel 2.2a Bor per vergunningplichtige activiteit;
  • of een OBM noodzakelijk is bij een wijziging van de inrichting;
  • de weigeringsgronden;
  • welke voorbereidingsprocedure geldt;
  • de indieningsvereisten.
  • of de lex silencio van toepassing is (niet altijd!);
  • wie bevoegd gezag is.