OBM's bij agrarische bedrijven

Een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is een simpele vergunning zonder voorschriften. De voorschriften voor de OBM-plichtige activiteit staan in het Activiteitenbesluit. Specifiek voor veehouderijen zijn er de volgende OBM's:

  • OBM voor het kleinschalig vergisten van mest
  • OBM fijnstof voor het oprichten of wijzigen van een dierenverblijf of het uitbreiden van het aantal landbouwhuisdieren
  • OBM milieueffectrapportage voor oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren

Algemene informatie over de OBM leest u onder integrale regels.

OBM mestvergisting

Voor het oprichten of uitbreiden van een kleinschalige mestvergister (minder dan 25.000 m3 per jaar).

OBM fijnstof

Voor het oprichten of wijzigen van een dierenverblijf of het uitbreiden van het aantal landbouwhuisdieren.

OBM m.e.r.

Voor het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren.

Drempels dieraantallen

Overzicht drempels dieraantallen voor OBM fijnstof , OBM m.e.r., omgevingsvergunning milieu en IPPC-installatie.

OBM algemeen

Informatie over de OBM, zoals waarom en wanneer, intrekken en overgangsrecht.

OBM per diercategorie

Per diercategorie een overzicht van de juridische aspecten van de OBM-plicht.

Jurisprudentie

Op een rij jurisprudentie over OBM fijnstof en de OBM m.e.r. bij veehouderijen.