Handhaving Rioleringsplan

Stel een gemeente voldoet niet aan wat er in het GRP staat. Dan handelt de gemeente in strijd met de voorschriften van het Besluit lozen buiten inrichtingen. En daarop kan vanzelfsprekend gehandhaafd worden door het waterschap. Bij lozingen op rijkswateren is Rijkswaterstaat handhaver.

Riooloverstorten

Bij gemengde rioolstelsels, waarmee naast huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater ook afstromend hemelwater wordt afgevoerd naar een RWZI kunnen overstorten plaatsvinden. Het is in de praktijk bijna onmogelijk rioolstelsels zo te dimensioneren dat piekbelastingen zonder overstorten verwerkt kunnen worden. Regenbuien met hevige regenval in korte tijd nemen steeds toe, waarschijnlijk door klimaatveranderingen. Overstorten kan men verder voorkomen door afstromend hemelwater en ander schoon water, af te koppelen van het vuilwaterriool. Bijvoorbeeld door het schone water ter plaatse in het milieu te brengen of af te voeren met een schoonwaterriool.

Met het Besluit lozen buiten inrichtingen is de vergunningplicht (op grond van de Waterwet) voor deze lozingen opgeheven en gelden algemene regels. De algemene regels zijn overigens de maatregelen die de gemeente heeft genoemd in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Hierin staat hoe men de belasting van het oppervlaktewater zoveel mogelijk gaat beperken.