Lozen in het oppervlaktewater

De systematiek van de Waterwet bepaalt dat direct lozen in het oppervlaktewater vergunningplichtig is. Behalve als die vergunningplicht door algemene regels is opgeheven (artikel 6.2 Waterwet).

Een beperkte groep lozingen in oppervlaktewater, maar meestal wel de milieuhygiënisch meest relevante, blijft vergunningplichtig. Dit geldt ook voor rechtstreekse lozingen op de RWZI.

Niet vergunningplichtige lozingen

In de meeste van de besluiten met algemene regels is een artikel opgenomen waardoor de ontheffing van artikel 6.2 Waterwet geldt. In dat artikel staat een opsomming van de verschillende lozingsartikelen:

  1. in artikel 1.6 van het Activiteitenbesluit
  2. in artikel 1.3, onder a, van het Besluit lozen buiten inrichtingen
  3. in artikel 2 lid 3 van het Besluit lozing afvalwater huishoudens voor particuliere huishoudens,
  4. in artikel 1a van het Besluit bodemkwaliteit voor lozingen die onder dit besluit vallen
  5. voor lozingen waarop het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart van toepassing is
  6. voor lozingen die vallen onder Mijnbouwwetgeving (artikel 6.12 Waterwet en artikel 1.2 Besluit lozen buiten inrichtingen).

De meeste lozingen zijn algemeen geregeld met de eerste drie van de bovenstaande besluiten. De overige besluiten richten zich op een bijzondere doelgroep.

Afstromend hemelwater

Het lozen van afstromend hemelwater in het oppervlaktewater mag alleen als dat hemelwater niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening. In het afstromend hemelwater kan wel enige verontreiniging zitten.

De algemene regels staan dit toe binnen de kaders van de zorgplicht. Die zorgplicht komt neer op het voorkomen van onnodige verontreiniging tijdens het afstromen van het hemelwater richting oppervlaktewater. De waterbeheerder is bevoegd gezag voor deze lozing. Samenwerken met het Wabo bevoegd gezag is hierbij handig. Lees meer over dit onderwerp in het dossier Lozen van afvloeiend hemelwater.

Afstromend hemelwater van een bodembeschermende voorziening

Er is een duidelijke samenhang tussen bodembescherming en het lozen van hemelwater op het oppervlaktewater. In de besluiten zijn de regels voor bodembescherming afgestemd op de regels voor direct lozen in oppervlaktewater of bodem.

De overweging hierachter is als volgt: Als er een bodembeschermende voorziening nodig is, dan kan het afvloeiende hemelwater mogelijk verontreinigd zijn. En daardoor is ongezuiverd lozen niet acceptabel.

Als er geen bodembeschermende voorziening nodig is, dan is er waarschijnlijk geen gevaar voor bodemverontreiniging. Dan kan men dus ook zonder zuivering hemelwater lozen in het oppervlaktewater.

Lozen van grondwater

Ook het lozen van grondwater in het oppervlaktewater is toegestaan. Ook al is dit grondwater van een bodemsanering. Wel zijn hier voorwaarden waar de lozer aan moet voldoen.

Aangewezen oppervlaktewateren

In de besluiten wordt een verschil gemaakt in het soort oppervlaktewater:

  • alle oppervlaktewateren of
  • aangewezen oppervlaktewateren of
  • niet aangewezen oppervlaktewateren

De definitie voor 'aangewezen oppervlaktewateren' staat in het Activiteitenbesluit. Het Besluit lozen buiten inrichtingen en het Besluit lozing afvalwater huishoudens verwijzen voor de definitie naar het Activiteitenbesluit. In de voorschriften staat duidelijk aangegeven wat van toepassing is.

Aangewezen oppervlaktewater is oppervlaktewater dat naast de voorschriften in het Activiteitenbesluit, geen bijzondere bescherming nodig heeft. In artikel 1.1 worden deze wateren aangeduid als "aangewezen oppervlaktewateren".

Meestal zijn dit de grotere oppervlaktewateren. In artikel 1.7, lid 1 onder b, Activiteitenbesluit staat dat in bijlage 2 van de Activiteitenregeling een lijst is opgenomen van deze oppervlaktewateren.

Niet aangewezen oppervlaktewateren moeten wel bijzonder beschermd worden. Dit zijn de oppervlaktewateren die niet in de lijst van bijlage 2 van de Activiteitenregeling staan.

Lozingen op deze niet aangewezen wateren moet aan strengere eisen voldoen. De lozing is daarom vaak vergunningplichtig.


Zie ook

Met oppervlaktewater wordt bedoeld oppervlaktewaterlichaam