Besluiten en regelingen

De Wet bodembescherming (Wbb) is de wettelijke grondslag voor een aantal besluiten en regelingen. De Wbb stelt regels aan het infiltreren van oppervlaktewater in de bodem en het lozen van afvalstoffen in de bodem.

Infiltratiebesluit bodembescherming

Bij de vergunningverlening door de Waterwet moeten de voorschriften van het Infiltratiebesluit bodembescherming in acht worden genomen teneinde bij het infiltreren van water verontreiniging van het grondwater tegen te gaan. Voor de toetsing van de waterkwaliteit zijnstoffen vastgesteld met maximaal toelaatbare concentraties (zie bijlage 1 bij het Infiltratiebesluit bodembescherming).

Lozingenbesluit bodembescherming

Is vervallen per 01 januari 2013.

Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) geeft regels voor de toepassing van grond en baggerspecie. Hiermee wordt gewaarborgd dat de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater als gevolg van de toepassing voldoende wordt beschermd. Verdere informatie over het Bbk vindt u op de website van Bodem+: Besluit bodemkwaliteit.

Besluit lozen buiten inrichtingen

Het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) is gebaseerd op de Waterwet, de Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer. Met dit besluit worden onder andere bodemlozingen geregeld, die niet vanuit een inrichting plaatsvinden, zoals afstromend hemelwater van wegen.