Bulk- en stukgoederen: inert of niet inert

Onderstaande tabel geeft een indicatie van het al dan niet inert zijn van een aantal veelvoorkomende bulk- en stukgoederen. De indeling is van belang voor het al dan niet van toepassing zijn van bepaalde paragrafen van het Activiteitenbesluit over op- en overslag van goederen. Inerte goederen zijn goederen die geen bodembedreigende stoffen, gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen zijn.

Toelichting werkingssfeer

Het al dan niet inert zijn is voor zowel type A, B als C inrichtingen van belang om te bepalen welke paragraaf van het Activiteitenbesluit over op- en overslag van toepassing is. Uitgebreide informatie per type inrichting over de werkingssfeer van de verschillende paragrafen van het besluit geeft de pagina Activiteitenbesluit - Op- en overslagactiviteiten. Een andere pagina gaat dieper in op de definitie van inerte goederen.

Op- en overslaan overige bulk- en stukgoederen

In veel gevallen volgt uit het antwoord op de vraag 'inert of niet inert' of paragraaf 3.4.3 over op- en overslaan van overige bulk- en stukgoederen van toepassing is. Zie voor meer informatie over de werkingssfeer en de voorschriften van deze paragraaf de pagina's:

Stuifgevoelig

Sommige los gestorte goederen zijn gevoelig voor wegwaaien en kunnen dan bijvoorbeeld in het oppervlaktewater terecht komen. Een deel van de goederen in de tabel is daarom onderverdeeld in een van de verschillende stuifklassen volgens bijlage 3 van het Activiteitenbesluit. Afhankelijk van de klasse stelt het Activiteitenbesluit eisen vanuit lucht, voor stoffen van stuifklasse S5 zijn er geen eisen.

Stuifklassen Activiteitenbesluit

Stuifklassen

niet bevochtigbaar

wel bevochtigbaar

Sterk stuifgevoelig

S1

S2

Licht stuifgevoelig

S3

S4

Nauwelijks stuifgevoelig

S5

Indicatieve tabel

De volgende tabel geeft een indicatie van het al dan niet inert zijn van enkele veelgebruikte losgestorte goederen. Voor een deel is daarnaast de stuifklasse aangegeven (zie hiervoor). De niet inerte goederen zijn verder onderverdeeld, zodat de tabel drie groepen onderscheidt:

  • goederen waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken (L)
  • goederen die bij contact met water significant kunnen uitlogen(U)
  • inerte goederen: niet bodembedreigend en niet gevaarlijk (I)

In de tabel staan goederen die rechtstreeks volgen uit:

  • de definitie van inerte goederen uit het Activiteitenbesluit (artikel 1.1)
  • de niet uitputtende lijsten uit de Activiteitenregeling (inert in artikel 3.39
  • goederen waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken en die kunnen uitlogen in artikel 3.44).

De indeling is indicatief en niet uitputtend, en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Product

Specificatie

Inert

Niet inert: Lekkend of Uitlogend

Stuifklasse

Indicatieve tabel producteigenschappen: inert, lekkend, uitlogend, stuifklasse
Afval Autowrakken waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een autodemontagebedrijf I
(Onderdelen van) autowrakken die vloeistoffen bevatten L
Banden van voertuigen I
Bouw- en sloopafval niet gescheiden U
Compost die voldoet aan artikel 1 Besluit bodemkwaliteit (achtergrondwaarden) I
Dakgrind verkleefd met teer U
Elektrische en elektronische apparatuur (afgedankt), waaruit bodembedreigende stoffen kunnen lekken L
GFT-afval L
Grond, zie Grond
Houtaval, zie Hout
Huishoudelijk afval vast, niet gescheiden U
Kabels, zie Kabels
Kunststof (verpakkingen), zie Kunststof
Metaaldraaisel, schroot, zie Metaal
Oliefilters gebruikt, beschadigde oliehoudende apparaten, oliehoudende poetsdoeken en gebruikt absorptiemateriaal L
Papier en karton I
Puin, zie Puin, grind
Pulpafval uit agrarische producten L
Riool-, kolken- en gemalenslib (RKG) L
Shredderafval U
Slib van havens, kanalen, sloten, grachten en vijvers L
Teerhoudend dakafval (of composieten van) U
Textiel- en tapijtafval I
Tuinmeubilair en straatmeubilair I
Veegafval nat, prullenbakafval en strandafval L
Veegafval droog, prullenbakafval en strandafval U
Vlakglas I
Bauxiet U S1 / ruw S5
Bodemas Vochtgehalte 30% U S4
Bouwstoffen en -materialen Bouwstoffen zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit, die toepasbaar zijn binnen dat besluit, anders dan IBC-bouwstoffen als bedoeld in dat artikel I
Betonproducten in bekisting, waaruit ontkistingsmiddelen kunnen lekken L
Cement (vochtgehalte 0.3%) I S1
Gips I S3 / S2 (gipsstof grof)
Grof toeslagmateriaal voor de betonmortel en betonproductenindustrie (waaronder grind, lytag, kalksteen, lava, granulaat) I S5
Grind, zie Grind
Kalk brokken I S5
Kalk gemalen I S1
Ertsen Ijzererts U S4 / S5
Fosfaaterts U
Overige ertsen U S2 / S4 / S5
Fosfaat L/U S4 (vocht>4%) / S1 vocht <1%)
Grond Grond en baggerspecie als bedoeld in artikel 39 van het Besluit bodemkwaliteit I
Licht verontreinigde grond U S4
Grond die voldoet aan artikel 1 Besluit bodemkwaliteit (achtergrondwaarden) I S4
Leemgrond (3.6% vocht) I S2
Veengrond (50% vocht) I S4
Veengrond (60% vocht) I S5
Hooi I
Hout Afvalhout, ongeverfd en onbehandeld (A-hout) I
Ongeshredderd afvalhout (geverfd, gelakt, plaatmateriaal) (B-hout) I
Geshredderd afvalhout (geverfd, gelakt, plaatmateriaal) (B-hout) U
Verduurzaamd afvalhout zonder KOMO-keur (C-hout) U
Snoeihout I
Ijzeroxide Afkomstig van roosteren van pyriet, met relatief hoog zavelgehalte U
Overige ijzeroxide I
Kabels Gepantserde papier-loodkabels en papiergeïsoleerde grondkabels. U
Kunststofgeïsoleerde kabels I
Oliedrukkabels L
Kolen Antraciet U S2
Bruinkool briketten U S4
Cokes U
Kolen >8% vocht L S4
Kolen <8% vocht U S2
Poederkolen U S1
Steenkool U
Kunstmest U S1 / S3
Kunststof Kunststof, papier en karton, textiel en tapijt, vlakglas I
Kunststof anders dan ongereinigde verpakkingen van voedingsmiddelen, smeerolie, verf, lak of drukinkt, bestrijdingsmiddelen of gevaarlijke stoffen I
Ongereinigde verpakkingen van voedingsmiddelen, smeerolie, verf, lak of drukinkt, bestrijdingsmiddelen of gevaarlijke stoffen L
Metalen Aluminium, ijzer, roestvrijstaal I
Andere metalen dan aluminium, ijzer, roestvrijstaal (koper, zink, lood) U
Metaal met aanhangende olie of emulsie L
Metaaldraaisel met aanhangende olie of emulsie L
Metaal met aanhangende olie of emulsie na 48 uur uitlekken U
Metaaldraaisel met aanhangende olie of emulsie na 48 uur uitlekken U
Schroot, ferrometaal met een belangrijke mate van roestvorming I S4
Puin, grind Gemengd bouw en sloopafval, zie afval
Dakgrind, zie afval
Grind I
Grof toeslagmateriaal betonindustrie, zie bouwstoffen
Puin (Gebroken schoon/gemengd) I S5
Puingranulaat I
Stro I
Vliegas < 0.1% vocht U S2
Zouten Wegenzout U S5
Overige zouten U