Lucht

Met wet- en regelgeving wil de overheid zorgen voor een goede luchtkwaliteit en de burgers beschermen tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. De verontreiniging is afkomstig van verschillende bronnen. Denk hierbij aan het verkeer en industriële en agrarische bedrijven.

Een bedrijf moet bij het bestrijden van luchtemissies de Beste Beschikbare Technieken (BBT) toepassen (artikel 2.14 lid 1c van de Wabo). Dit is nodig om een hoog beschermingsniveau te bereiken (artikel 1.1 van de Wabo). In diverse wet- en regelgeving staan voorschriften die van belang zijn bij het bepalen van BBT. De belangrijkste hiervan is het Activiteitenbesluit.

Naast Nederlandse wetgeving kunnen ook Europese verordeningen en richtlijnen van belang zijn. Voorbeelden zijn de Richtlijn industriële emissies (Rie) en de F-gassenverordening.

Activiteiten

Activiteiten met emissies naar lucht, zoals stookinstallaties, veehouderijen, oplosmiddeleninstallaties

Hoe werkt het vanaf 2024?

banner_iplo

Nieuws