Mag het bevoegd gezag eisen dat het bedrijf alsnog aan de emissiegrenswaarden voldoet in plaats van het reductieprogramma?

Vraag

Mag het bevoegd gezag eisen dat het bedrijf alsnog aan de emissiegrenswaarden voldoet, indien blijkt dat de emissiebeperking ten gevolge van de vaste-stofregeling geringer is dan bij toepassing van de emissiegrenswaarden?

Antwoord

Nee. Degene die een inrichting drijft, mag volgens artikel 2.29 lid 2 van het Activiteitenbesluit zelf kiezen of hij voldoet met een reductieprogramma. Het reductieprogramma in beginsel bedoeld om de exploitant de mogelijkheid te bieden de emissie op een andere manier in dezelfde mate te beperken als door de toepassing van emissiegrenswaarden zou gebeuren.