Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen - EU Richtlijn Verfproducten

Wie decoratieve verven en vernissen, of producten voor het overspuiten van voertuigen op de markt wil brengen, moet er voor zorgen dat die producten voldoen aan de eisen van het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen (BOOVV).

Deze producten worden gebruikt in de bouw- en timmerindustrie, de doe-het-zelf-sector en bij autoschadeherstelbedrijven. Met het BOOVV heeft Nederland de EG-richtlijn Verfproducten (2004/42/EG) geïmplementeerd in nationale wetgeving.

Eisen

Het BOOVV stelt eisen aan het maximale VOS-gehalte en de etikettering van bepaalde producten. De productcategorieën en de eisen staan in de bijlagen van de EG-verfrichtlijn (2004/42/EG). Op het etiket moet zijn aangegeven tot welke subcategorie het product behoort, welke grenswaarde hierbij hoort en wat het maximale VOS-gehalte van het product in gebruiksklare vorm is.

De eisen gelden voor de producten die in Nederland op de markt worden gebracht en zijn 1 januari 2007 in werking getreden. Voor sommige van de producten zijn sinds 1 januari 2010 strengere eisen van kracht. Onder het Besluit vallen ook verfproducten die door consumenten worden gebruikt.

Gevolgen voor autospuiterijen

Inrichtingen type B die alleen voertuigen overspuiten (voor schadeherstel of decoratie) gebruiken hiervoor in principe 'BOOVV producten'. Deze bedrijven zijn dan vrijgesteld van het bijhouden van een VOS-boekhouding en van het nemen van emissiereducerende maatregelen.

Tengevolge van het BOOVV vallen de meeste autospuiterijen ook niet onder afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit, voorheen het Oplosmiddelenbesluit (dat ook een boekhouding verplicht stelt), omdat dit niet meer betrekking heeft op autoschadeherstel (Zie vraag en antwoord Autospuiterijen).

Afdeling 2.11 kan nog wel van toepassing zijn op autoschadeherstelbedrijven die andere spuitwerkzaamheden uitvoeren (zie Vraag en antwoord VOS -regelgeving voor bedrijven die spuitwerkzaamheden uitvoeren).

Relatie met Activiteitenbesluit

Bij gebruik van uitsluitend producten die vallen onder het BOOVV en voor die toepassing zijn bedoeld, is een VOS-boekhouding vanuit het Activiteitenbesluit voor type B inrichtingen niet verplicht en geldt vrijstelling van de emissiereducerende maatregelen. Dit geldt onder andere voor het coaten van metaal (zie verder de pagina's over lucht per activiteit).

Hierbij gaat het naast producten gebruikt bij autoschadeherstel om producten die op of aan gebouwen worden gebruikt. In hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit wordt daarnaast verwezen naar het BOOVV in het kader van alternatieve producten en applicatiemethoden.

Handhaving

De eisen van het BOOVV gelden voor producten die in Nederland ingevoerd worden of aan een ander ter beschikking gesteld worden. Voor de gebruikers van verfproducten betekent dit dat voor coatingwerkzaamheden op of aan gebouwen en voor het overspuiten van voertuigen alleen nog producten verkrijgbaar zullen zijn die aan de eisen van het besluit voldoen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op naleving van het BOOVV. Als het invoeren of ter beschikking stellen van BOOVV-producten plaatsvindt in een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer (bijvoorbeeld bij verfproducenten, tussenhandelaren en winkels), kan ook het Wm-bevoegd gezag handhavend optreden.

Implementatie in Nederland

Het BOOVV is op 14 december 2005 van kracht geworden. Het heet voluit

Besluit van 28 november 2005, houdende regels met betrekking tot het gebruik van organische oplosmiddelen in verven en vernissen en producten voor het overspuiten van voertuigen en tot wijziging van het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer (Staatsblad 632, 13 december 2005).

Hiermee heeft Nederland de EG-richtlijn Verfproducten geïmplementeerd in nationale wetgeving (2004/42/EG, voluit:

Richtlijn inzake de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde verven en vernissen en producten voor het overspuiten van voertuigen, en tot wijziging van Richtlijn 1999/13/EG.

Toekomstige ontwikkelingen

Waarschijnlijk wordt de Verfrichtlijn (of een bijlage ervan) de komende jaren niet gewijzigd. Als dit wel zou gebeuren, dan gaat een wijziging op grond van artikel 5 van het BOOVV automatisch in Nederland gelden op de dag waarop de betrokken wijziging (middels een wijzigingssrichtlijn) moet zijn uitgevoerd (tenzij bij ministerieel besluit een ander tijdstip wordt vastgesteld).

Vragen en antwoorden

Zie vragen en antwoorden Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen.


Autoschadeherstel

Het aanbrengen van een laklaag op wegvoertuigen of een deel daarvan, als onderdeel van de reparatie, de bescherming of decoratie van voertuigen buiten de fabriek.