De monitoringstool

De monitoringstool is onderdeel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De monitoringstool kan de luchtkwaliteit vaststellen. En de ontwikkeling in verbetering van de luchtkwaliteit volgen.

Inhoud pagina

Modernisering monitoringstool

In 2021 is gestart met de ontwikkeling van het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK). In januari 2023 zal het CIMLK gereed zijn en gebruikt gaan worden voor de monitoring van luchtkwaliteit onder de Omgevingswet én voor het Schone Lucht Akkoord.

We gebruiken zolang nog de bestaande monitoringstool voor de monitoring van het NSL. Er zijn wel enkele aanpassingen en beperkingen in de manier van werken. Maar in de praktijk merkt u hier niet zoveel van.

Verandering van de rekentool

De grootste verandering zit in de NSL-Rekentool. Dat is een onderdeel van de monitoringstool. De NSL-Rekentool is sinds eind 2019 niet meer beschikbaar. Er is nu een nieuwe rekentool: de Aerius Lucht Rekentool. Hierdoor gaat het werken met de Rekentool iets anders dan u gewend bent.

Opzet monitoringstool

De monitoringstool is in 2009 ontwikkeld voor de monitoring van de luchtkwaliteit in Nederland voor het NSL. Bureau Monitoring en het RIVM beheren de monitoringstool. InfoMil zorgt voor de helpdesk en het contact met de overheden.

De monitoringstool is een webapplicatie en heeft 3 hoofdonderdelen:

 • Een gebruikersinterface (de website ww.nsl-monitoring.nl)
 • Het rekenhart: sinds 1 mei 2020 de Aerius Lucht Rekentool
 • Een centrale database

De gebruikersinterface

Als u naar de website van de monitoringstool gaat, ziet u de gebruikersinterface. De website kunt u met alle moderne webbrowsers openen. Op de website staan informatie en gegevens van de monitoringstool. En u kunt de tool daar downloaden. De bestanden kunt u bewerken en gebruiken voor het maken van berekeningen met de rekentool.

Functies gebruikersinterface

 • Bekijken van de gegevens en resultaten in de kaart
 • Exporteren en importeren van de gegevens in de monitoringstool
 • Voortgangsformulieren projecten en maatregelen
 • Formulier voor onderbouwen en accorderen
 • Aansturing van de rekentool

De rekentool

De rekentool is het rekenhart van de monitoringstool. De rekentool is er voor iedereen die een berekening van de luchtkwaliteit wil maken. Het RIVM maakt met de rekentool de landelijke berekeningen van de monitoringstool. Hiervoor gebruikt het RIVM de informatie en gegevens die in de centrale database van de monitoringstool staan. De resultaten van de landelijke berekeningen staan op de website.

Zelf berekeningen maken

Via de website van de monitoringstool stuurt u bestanden naar de Aerius Lucht Rekentool. Dit gaat op dezelfde manier en met dezelfde invoerbestanden als bij de NSL-Rekentool.

 1. Voordat u een berekening start, moet u wat parameters instellen en uw e-mailadres opgeven. Op uw e-mailadres ontvangt u de resultaten.
 2. Uw rekentaak wordt door het systeem omgezet naar AERIUS bestandsformaat.
 3. Daarna stuurt het systeem de bestanden automatisch door naar de Aerius Lucht Rekentool. De rekentool berekent de luchtkwaliteit met uw bestanden en instellingen.
 4. De resultaten krijgt u als link in een e-mail. U kunt ze opslaan en bewaren op uw eigen computer. Let op: de indeling en de kolomnamen van de resultaten zien er nu anders uit.

De centrale database

Alle informatie, gegevens en resultaten staan in de centrale database. Dit zijn de gegevens van de overheden. Zoals de kenmerken van wegen en verkeerscijfers, toetspunten en maatregelen. Ook de rekenresultaten van de monitoringstool staan in de database.

Ieder jaar een update

Het RIVM zet ieder jaar de nieuwe generieke gegevens voor heel Nederland in de database. Dit zijn bijvoorbeeld de grootschalige achtergrondconcentraties (GCN), meteorologische gegevens en emissiefactoren. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat publiceert deze generieke gegevens volgens wettelijke regels in maart van ieder jaar.

Vernieuwen gegevens monitoringstool

Bent u een vertegenwoordiger van een NSL-partner en heeft u een inlogaccount? Dan kunt u inloggen. Uw rechten bepalen welke gegevens in de monitoringstool u mag wijzigen en vernieuwen.

Wijzigen en vernieuwen kan op 2 manieren

 • Door het bewerken van de gegevens in een GIS-systeem op uw eigen computer. Hiervoor exporteert u de gegevens uit de monitoringstool. Na het bewerken importeert u de gegevens weer in de monitoringstool. Op deze manier kunt u alle gegevens wijzigen, toevoegen en verwijderen. De bestanden kunt u ook gebruiken in de rekentool.
 • Door het bewerken van de gegevens in de kaart van de monitoringstool. U kunt in de kaart de meeste gegevens wijzigen, een aantal gegevens toevoegen en gegevens verwijderen. Bewerken in de kaart is het handigst als u maar een paar bewerkingen hoeft te doen. De kaart kunt u ook gebruiken om de ingevoerde gegevens te controleren.

Historie van de monitoringstool

De monitoringstool begint bij het kabinetsbesluit in 2009. In dat jaar werd de Saneringstool gevuld met informatie over de actuele verkeersgegevens en de prognoses voor 2011, 2015 en 2020.

Sinds 2010 monitoring NSL

Dit gebeurt met de monitoringstool. Daarmee volgen de overheden de ontwikkeling van de luchtkwaliteit. Ook controleren zij hiermee de uitvoering van de maatregelen en projecten die in het NSL staan. Worden de doelstellingen van het NSL niet gehaald? Dan kunnen de overheden extra maatregelen treffen.

Uitbreiding monitoringstool

De monitoringstool heeft er sinds de beginjaren wat functionaliteiten bij gekregen. Zoals functies die de bruikbaarheid vergroten. Enkele belangrijke aanpassingen zijn:

 • Wegtype a (SRM1-snelwegen) is vervallen (2011).
 • Invoergegevens verkeer via kaart bewerken (2012).
 • Het aantal overschrijdingspunten PM10 per gemeente door veehouderijen is openbaar (2012).
 • Maatregelen aan bussen en milieuzones kunnen als maatregelgebied worden ingevoerd (2012).
 • De variabele snelheid op rijkswegen kan worden berekend, maar heeft nog geen eigen invoerkolommen (2012).
 • De variabele snelheid op rijkswegen heeft eigen invoerkolommen (2013).
 • Correcties krijgen een eigen invoerbestand, de correctievelden. Hierdoor hoeft de tunnelfactor niet meer aangepast te worden om de correctiewaarde te benaderen (2013).
 • Jaarlijkse actualisatie veehouderijen gebeurt vanaf nu met de monitoringstool (2013).
 • Het nieuwe prognosejaar 2030 is beschikbaar (2014).

Invoergegevens en rekenresultaten van de monitoringsronden vanaf 2010 zijn te bekijken op de kaart van de monitoringstool.