Veehouderijgegevens

Bepaalde veehouderijen zijn een grote bron van fijnstof. De monitoring van veehouderijen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) geeft inzicht in de verspreiding van het fijnstof rondom die veehouderijen. Jaarlijks actualiseren de overheden de veehouderijen in de monitoringstool op basis van wijzigingen in de vergunningen.

Doel

De actualisatie en bijhouden van de veehouderijgegevens in de monitoringstool helpt om aan de Europese normen voor fijnstof te blijven voldoen. Is de fijnstof concentratie op locaties hoger dan de normen? Dan moet de verantwoordelijke overheid maatregelen nemen om zo snel mogelijk de concentratie te verlagen tot onder de normen.

Inlogaccount en wijzigingsrechten veehouderij

De gegevens van veehouderijen zijn alleen in te zien en te exporteren met een een inlogaccount voor de monitoringstool. Het account moet ook rechten voor veehouderijgegevens hebben.

Wel of niet actualiseren

U actualiseert de gegevens van een veehouderij die in de monitoringstool is opgenomen en waarvan de vergunning gewijzigd is. Is een veehouderij of bedrijfslocatie vervallen? Dan verwijdert u het bedrijf uit de monitoringstool.

Invoer en controle invoergegevens

Veehouderijen kunnen lokaal een grote bijdrage leveren aan de concentratie van fijnstof. De gemeente is verantwoordelijk voor invoer van veehouderijen in de monitoringstool. U voert alle veehouderijen in die voldoen aan één of meer van onderstaande criteria:

  • De totale emissie fijnstof van het bedrijf is groter dan 800 kg per jaar.
  • De totale emissie fijnstof is groter dan 500 kg per jaar in een gebied waar de jaargemiddelde achtergrondconcentratie fijnstof hoger is dan 27 microgram/m3 (kaart in pdf).
  • De individuele luchtkwaliteitsberekening bij vergunningverlening resulteert in een totaal aantal overschrijdingsdagen van 30 dagen of meer.
  • Het bevoegd gezag denkt dat het toevoegen en doorrekenen van de veehouderij om een andere reden relevant is om een goed beeld te krijgen van de luchtkwaliteit.

De monitoringstool

Het is belangrijk dat u in de veehouderijgegevens in de monitoringstool  controleert op de volgende punten:

  • de veehouderijgegevens (stalkenmerken, dieraantallen, et cetera)
  • de volledigheid van de set toetspunten (TBO's) rond iedere veehouderij
  • de typering van de toetspunten (burgerwoning, eigen bedrijfswoning, et cetera)

Heeft u een inlogaccount  met rechten om veehouderijgegevens te wijzigen? Dan kunt u ook gegevens exporteren uit de monitoringstool. U kunt zowel de invoergegevens als de rekenresultaten exporteren.

Jaarlijkse controle en actualisatie

Het controleren en actualiseren van de veehouderijgegevens doet u tijdens de jaarlijkse monitoringsronde van het NSL. In de tabel staan de acties en de periode waarin deze gereed moeten zijn. De werkelijke planning van de monitoringsronde wijkt soms op onderdelen af van deze normale cyclus.

In het laatste bericht aan de NSL-coördinatoren staat de actuele planning van de huidige monitoringsronde.

Jaarlijkse monitoringscyclus Veehouderijen
Wat

Wanneer

De invoer van de monitoringstool actualiseren

maart - half mei

De invoer van de monitoringstool accorderen.

maart - half mei

Bureau Monitoring maakt een landelijke berekening.

juli

Landelijke berekening controleren.

augustus - september

Maatregelen zo nodig bijstellen.

augustus - najaar

Onderbouwen en accorderen

Na het actualiseren van de veehouderijgegevens schrijft u een onderbouwing  en accodeert u de gegevens.

Berekenen van de luchtkwaliteit

Bureau Monitoring voert aan het einde van de Monitoringsronde berekeningen uit om de luchtkwaliteit rond de ingevoerde veehouderijen vast te stellen. De uitkomsten van de berekeningen worden verwerkt in de jaarrapportage van de NSL Monitoring.

Sinds 2018 controleert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de invoer van de veehouderijgegevens steekproefsgewijs Het RIVM rapporteert hierover. Voor verkeersgegevens is deze controle al langer gangbaar als uitvoering van de motie van Tongeren.