Overzicht OBM houden van vleesrunderen

Onderstaande tabel geeft aan wanneer voor deze activiteit een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig is en welke bijzonderheden voor deze OBM gelden.

Zie ook: de uitgebreide pagina's over de OBM voor veehouderijen.

Juridisch overzicht Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Vleesrunderen

Aangewezen activiteit
 • M.e.r.-OBM: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van ten minste 51 en ten hoogste 1.200 vleesrunderen, Rav cat. A.4 t/m A.7 (Art. 2.2a lid 1, onder i, Bor en Categorie 14, kolom 2, onder 10°, van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage).
 • Fijnstof-OBM: het oprichten of wijzigen van een dierenverblijf voor het houden van of het uitbreiden van het aantal van ten minste 500 en ten hoogste 1.200 vleesrunderen behorend tot de diercategorieën A4 tot en met A7 (Art. 2.2a lid 4, onder a, sub 1°, Bor).
Ondergrens
 • M.e.r.-OBM: 51 vleesrunderen.
 • Fijnstof-OBM: 500 vleesrunderen.
Bovengrens
 • M.e.r.-OBM: 1.200 vleesrunderen.
 • Fijnstof-OBM: 1.200 vleesrunderen.
Uitzondering
 • M.e.r.-OBM: De aanwijzing vervalt als uit de mer-beoordeling volgt dat een milieueffectrapport opgesteld moet worden, of als de initiatiefnemer zelf besluit een milieueffectrapport op te stellen (= artikel 7.18 van de Wet milieubeheer van toepassing).
 • Beide: De OBM is niet vereist als de activiteit deel uitmaakt van een IPPC-installatie.
 • Fijnstof-OBM: De OBM is niet vereist als het gaat om een inrichting type C.
Weigeringsgronden
 • M.e.r.-OBM: Het bevoegd gezag heeft beslist dat een milieueffectrapport moet worden gemaakt (5.13b, lid 1, Bor).
 • Fijnstof-OBM: De activiteit leidt tot overschrijding van de grenswaarden voor zwevende deeltjes (PM10), bedoeld in bijlage 2, voorschrift 4.1, van de Wet milieubeheer, voor zover de verplichting tot het in acht nemen daarvan is vastgelegd bij of volgens artikel 5.16 van die wet (5.13b, lid 6, Bor).
Op welk moment is de OBM nodig?
 • M.e.r.-OBM: Bij oprichting, wijziging of uitbreiding (in de zin van het Besluit milieueffectrapportage)
 • Fijnstof-OBM: Bij oprichting of wijziging van het dierenverblijf of het uitbreiden van de hoeveelheid vleesrunderen.
Lex silencio van toepassing?
 • M.e.r.-OBM: Nee.
 • Fijnstof-OBM: Nee.
Relatie met Bijlage I
 • Onderdeel B, eerste lid onder b regelt dat een Omgevingsvergunning milieu vereist is als Wm artikel 7.18 van toepassing is (zie uitzondering).
 • Voor het houden van meer dan 1.200 vleesrunderen, behorend tot diercategorieën A4 tot en met A7, is een Omgevingsvergunning milieu nodig (onderdeel C, categorie 8.3, onder e).
Meerdere diersoorten Zie "Meerdere diersoorten binnen inrichting" als landbouwhuisdieren van meer dan één hoofdcategorie als bedoeld in de regeling volgens de Wav worden gehouden.