Aanpassingen titel 5.2 Wm door Wabo

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Dit heeft niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen in titel 5.2 Wet milieubeheer.

Wabo

Met de Wabo zijn de toestemmingen samengevoegd die nodig zijn als een burger of een bedrijf op een bepaalde plek iets wil gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken.
Het moet daarbij gaan om plaatsgebonden activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Daartoe worden ca. 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen (toestemmingen) op het gebied van ruimte, bouwen, milieu, natuur en monumenten geïntegreerd tot één omgevingsvergunning.

Luchtkwaliteit

Voor het aspect "luchtkwaliteit" zijn er geen specifieke wijzigen. Een omgevingsvergunning bevat een ruimtelijke - en een milieu-afweging. Dit vergt extra aandacht voor de afweging van de luchtkwaliteit. De luchtkwaliteitseisen en de systematiek voor het berekenen en beoordelen, toetsen van luchtkwaliteit is beschreven in de Wet milieubeheer.

Met de inwerkingtreding van de Wabo is artikel 5.12b lid 3 Wm gewijzigd. Deze wijziging is aangekondigd bij de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet (Staatsblad 2010 135). Het betreft een vooral een wijziging van de terminologie.

Op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is artikel 5.12b van de Wm als volgt gewijzigd:

a. het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

1°. In de eerste volzin wordt «projectbesluit als bedoeld in artikel 3.29, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, onderscheidenlijk als besluit als bedoeld in artikel 3.42, eerste lid, van die wet» vervangen door: omgevingsvergunning waarbij voor ten behoeve van een project van nationaal belang, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken.

2°. Er wordt een volzin toegevoegd: Bij de toepassing van artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht worden onder bestemmingsplan of beheersverordening mede de betrokken onderdelen van het programma, bedoeld in artikel 5.12, eerste lid, begrepen.