Inleiding

Het doel van de Handreiking NIBM is het verduidelijken van het begrip ‘niet in betekenende mate bijdragen’ (NIBM). Daarnaast geeft de handreiking inzicht in de consequenties voor de besluitvorming over (ruimtelijke) ontwikkelingen en vergunningen. Ook geeft de handreiking praktische uitleg over de manier waarop overheden kunnen bepalen of een project NIBM is.

Het begrip ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) speelt een belangrijke rol in de regelgeving voor luchtkwaliteit. Het is uitgewerkt in het Besluit niet in betekenende mate bijdragen en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen.

Begrip ‘project’
Deze Handreiking kent een ruime begripsomschrijving aan de term ‘project’ toe. Een ‘project’ is elke uitoefening van een bevoegdheid of toepassing van een wettelijk voorschrift. De luchtkwaliteitseisen gelden als artikel 5.16, lid 2 van de Wm de bevoegdheid of toepassing daartoe aanwijst. Dit kan gaan om ruimtelijke besluitvorming over te ontwikkelen projecten, maar bijvoorbeeld ook om vergunningverlening voor inrichtingen.

Basis en status van de Handreiking

Deze Handreiking kwam in 2008 tot stand in samenspraak met enkele gemeenten, enkele provincies, InfoMil, de VROM-Inspectie en het ministerie van V&W (begeleidingscommissie). Verschillende partijen hebben meegeschreven aan de handreiking,o.a.:

  • de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV);
  • het Interprovinciaal overleg (IPO);
  • de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)).

InfoMil heeft de handreiking in 2013 geactualiseerd, op basis van ontwikkelingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie. Gedateerde teksten zijn gewijzigd of geschrapt. De Handreiking heeft geen formele juridische status. Ze biedt houvast bij het bepalen of een project NIBM bijdraagt, zodat overheden hun besluiten goed kunnen onderbouwen.

Voor wie is de Handreiking?

De Handreiking NIBM is opgesteld voor de decentrale overheden. Ze adviseert over de juiste toepassing van het Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen. Uiteraard helpt de Handreiking ook andere (overheids)partijen die met regelgeving over luchtkwaliteit in aanraking komen.