Regelgeving

Het Activiteitenbesluit geeft in paragraaf 5.1.1 de emissiegrenswaarden voor grote stookinstallaties.

Bij het verlenen van een vergunning van een grote stookinstallatie, moet het bevoegd gezag altijd een BBT-afweging maken. (BBT staat voor Beste beschikbare technieken.) Dit kan leiden tot een lagere emissiegrenswaarde dan dat in het Activiteitenbesluit staat. Dit kan volgens Wabo art 2.22 lid 5.

Maatwerk voor ruimere eisen zijn begrensd tot de bovenkant van de BBT-range. Dat is gelijk aan de waarden voor maatwerk die genoemd worden in het Activiteitenbesluit onder paragraaf 5.1.1. Deze verruimingen zijn alleen mogelijk wanneer toepassen van extra BBT-maatregelen buitensporig hoge kosten met zich meebrengt door de technische kenmerken van de stookinstallatie.

Van emissiegrenswaarden hoger dan de BBT-range, kan niet beargumenteerd worden dat ze BBT zijn.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen die op 14 juni 2019 in werking treden, zijn:

 1. nieuwe emissie-eisen voor:
  • procesbrandstoffen (dioxines, HCl, HF en CxHy)
  • vaste brandstoffen en biomassa (Hg, HCl en HF)
  • aardgasmotoren (formaldehyde en CxHy)
  • deNOx (NH3)
 2. nieuw maatwerk voor:
  • bestaande gasturbines die minder dan 1.500 uur per jaar in bedrijf zijn
  • bestaande niet-aardgasgestookte stookinstallaties
 3. periodieke metingen voor stookinstallaties van 50 tot 100 MW zijn niet langer zonder onderbouwing toegestaan

Voor stookinstallaties van voor 14 juni 2019 gelden deze wijzigingen vanaf 17 augustus 2021.

Hulpmiddel

Er is een hulpmiddel beschikbaar om snel inzicht te krijgen in de emissiegrenswaarden, de meetverplichting en de toetsing aan de emissiegrenswaarden. Het hulpmiddel laat ook de laatste wijzigingen zien.