Zeer Zorgwekkende Stoffen

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Kenniscentrum InfoMil is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over Zorgwekkende Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

Deze pagina geeft informatie over regelgeving voor emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) die kunnen vrijkomen bij bedrijfsmatige activiteiten. ZZS zijn geclassificeerd als de gevaarlijkste stoffen voor mens en milieu. Deze stoffen moeten daarom met voorrang aangepakt worden. Het streven is om ZZS uit de leefomgeving te weren. Het ZZS beleid staat onder andere in de kamerbrief oktober 2016 en de kamerbrief juni 2017.

Op de website van het RIVM kunt u zien of u te maken heeft met een ZZS.

Vermijdings- en reductieprogramma

Stappenplan opstellen vermijdings- en reductieprogramma, emissiesituatie, bronaanpak, reductiemaatregelen

Lucht

Regelgeving ZZS in Activiteitenbesluit voor bedrijven, emissie en immissie naar lucht, relatie met BBT-conclusie, minimalisatieplicht, vermijdings- en reductieprogramma

Water

Aanpak ZZS in lozingen, Algemene BeoordelingsMethodiek, bepalen waterbezwaarlijkheid stof of mengsel, Handboek immissietoets, minimaliseren, vermijdings- en reductieprogramma

Afval

ZZS-beleid voor afval, landelijk afvalbeheersplan (LAP), risicoanalyse ZZS in afval, achtergronddocumenten over gevaarlijke afval en ZZS, vragen en antwoorden

Zelfclassificatie

Zelfclassificatie: producent of importeur bepaalt indeling stof per gevaar, zoeksysteem op ECHA website, hoe gaat overheid om met zelfclassificatie

Potentiële stoffen

Potentiële ZZS, onbekend of ze wel of niet ZZS zijn, advies hoe de overheid hiermee om kan gaan

Mengsels met ZZS

Mengsels met ZZS, advies aan vergunningverlener hoe hier mee om gaan