Lopende beroepsprocedures

De Raad van State is een onafhankelijke rechter die uitspraken doet in geschillen over milieuvergunningen. Bij de beoordeling van de geschillen is sprake van een toets of de vergunning in kwestie op de juiste wijze tot stand is gekomen, dat wil zeggen of rekening is gehouden met de wettelijke vereisten en of er voldaan is aan de beginselen van behoorlijk bestuur. Iedereen die in zijn belang getroffen wordt door de vergunning kan een beroep instellen bij de Raad van State: het bedrijf voor wie de vergunning is bedoeld, de omwonenden, milieu-organisaties.

Daarnaast kunnen ook wettelijke adviseurs zoals bijvoorbeeld de Regionaal Inspecteur voor de Milieuhygiëne een beroep instellen. Aangenomen kan worden dat in lopende beroepsprocedures vooral de norm van 1 ge/m3 als 98 percentiel en de norm van 1 ge/m3 als 99,5 percentiel ter discussie zal staan.

In beginsel zal de rechter bij zijn oordeelsvorming over geschillen over die geurconcentratiewaarde uitgaan van het beleid dat gold op het moment van vergunningverlening. Mocht de Raad van State tot een oordeel komen dat de motivering voor die bewuste geurconcentratie in die specifieke situatie onvoldoende is, dan zal het bevoegd bestuursorgaan een nieuwe beslissing moeten nemen. Hierbij zal het vigerende stankbeleid, zoals neergelegd in deze brief in het algemeen wel in beschouwing worden genomen. Hierbij staat steeds voorop dat het om een lokale afweging gaat waarbij het bevoegd bestuursorgaan bepaalt hoe hieraan invulling wordt gegeven.

Als de vergunningaanvrager bezwaar heeft gemaakt tegen een onvoldoende gemotiveerd doelvoorschrift van 1 ge/m3 als 98- of als 99,5 percentiel, dan kan de vergunningverlener overigens hangende de beroepsprocedure de voorschriften wijzigen en aanpassen aan het op dit moment vigerende beleid.

Deze brief zal door mij ook ter informatie naar de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gezonden.