Geur

Geur is een belangrijk milieuthema bij veehouderijen en voor omwonenden. Veehouderijen kunnen geurhinder veroorzaken vanwege geur afkomstig van de dierenverblijven, mestbassins, mestverwerking, productie en opslag van voer. Dit kan in de leefomgeving hinder veroorzaken en vormt daarom ook indirect een risico voor de volksgezondheid.

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) omvat het toetsingskader voor de beoordeling van geur van dierenverblijven bij veehouderijen. De Wgv geldt voor veehouderijen die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Voor veehouderijen die geen omgevingsvergunning nodig hebben, zijn grotendeels dezelfde eisen opgenomen in het Activiteitenbesluit. Daarnaast staan in het Activiteitenbesluit eisen voor geurhinder voor onder andere het opslaan van mest en kuilvoer en het bereiden van brijvoer.

Beleid

Mogelijkheden aanpak overbelaste situaties en informatie over evaluatie van de geurregelgeving.

Ruimtelijke planvorming

Geur van veehouderijen is onderdeel van de beoordeling van het woon- en leefklimaat.

Jurisprudentie

Hier staan uitspraken over geur en veehouderijen.

Vragen en antwoorden

Antwoorden op vragen over geur en veehouderij.

Hoe werkt dit vanaf 2023

banner_hoe_werkt_het_vanaf_2021

Experimenten geur

Experimenten via de Crisis en herstelwet over geur

Vervallen wetgeving

Regelgeving over geurhinder voor inwerkingtreding Wgv in 2007.