Geur

Geur is een belangrijk milieuthema bij veehouderijen en voor omwonenden. Veehouderijen kunnen geurhinder veroorzaken vanwege geur afkomstig van de dierenverblijven, mestbassins, mestverwerking, productie en opslag van voer. Dit kan in de leefomgeving hinder veroorzaken en vormt daarom ook indirect een risico voor de volksgezondheid.

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) omvat het toetsingskader voor de beoordeling van geur van dierenverblijven bij veehouderijen. De Wgv geldt voor veehouderijen die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Voor veehouderijen die geen omgevingsvergunning nodig hebben zijn grotendeels dezelfde eisen opgenomen in het Activiteitenbesluit. Daarnaast staan in het Activiteitenbesluit eisen voor geurhinder voor onder andere het opslaan van mest en kuilvoer en het bereiden van brijvoer.

Ruimtelijke planvorming

Bij ruimtelijke planvorming moet sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. Dit betekent bij veehouderijen onder andere dat het leefklimaat vanwege geur van veehouderijen moet worden beoordeeld.

Nieuws

Er zijn helaas geen resultaten.

Vervallen wetgeving

Tot 2007 werd geurhinder van veehouderijen voor de milieuvergunning beoordeeld met een wet en drie richtlijnen:

Jurisprudentie

Hier staan uitspraken over geur en veehouderijen.

Vragen en antwoorden

Hier vindt u antwoorden op vragen over verschillende onderwerpen die samenhangen met geur en veehouderij.