Bovengrondse hoogspanningslijnen

Voor het omgaan met bovengrondse hoogspanningslijnen bij ruimtelijke plannen heeft het rijk in 2005 een advies opgesteld. Voor ondergrondse hoogspanningslijnen, die (nog) niet veel voorkomen, bestaat geen beleid en er wordt hier niet verder op ingegaan.

In het advies staat dat het niet wenselijk is dat kinderen langdurig verblijven binnen de magneetveldzone. Het beleid voor bovengrondse hoogspanningslijnen is gebaseerd op het voorzorgprincipe.

Er zijn statistische aanwijzingen zijn dat de magneetvelden van bovengrondse hoogspanningslijnen mogelijk van invloed zijn op de gezondheid van kinderen. Het is niet aangetoond dat de hoogspanningslijnen echt de oorzaak zijn.

U vindt hier informatie over de aanleg of wijziging van een bovengrondse hoogspanningslijn.

Hoe werkt het onder de omgevingswet

Ruimtelijke inpassing

Visie, beleid, regelgeving

De realisatie van een hoogspanningslijn heeft invloed op de omgeving en moet zorgvuldig ingepast worden. Ook de nut en noodzaak is van groot belang. Daarom worden de  gewenste tracé's vastgelegd in beleid.  In dit geval is het Rijksbeleid van belang, zoals de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De tracé's staan in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).

Bestemmingsplantoets

afstand houden leiding 300x100

Of de realisatie of aanpassing van een hoogspanningslijn past in het bestemmingsplan, is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit hangt af van de regels in het bestemmingsplan. Binnen de bestemming Leiding-Hoogspanningsverbinding staat het maximale voltage van de lijn en welke bouwwerken zijn toegestaan.

Bestemmingsplan of omgevingsvergunning afwijken

Past de hoogspanningslijn niet, dan is een bestemmingswijziging of omgevingsvergunning afwijken nodig. Daarbij hoort een ruimtelijke onderbouwing. Vaak neemt het Rijk het initiatief en stelt zij een inpassingsplan op.

Ruimtelijke onderbouwing

Bij een bestemmingswijziging hoort een ruimtelijke onderbouwing.  Hieruit moet blijken of de (aanpassing van) een hoogspanningslijn goed is in te passen in de omgeving en er geen belemmeringen zijn. Hierbij zijn verschillende omgevingsaspecten van belang, zoals magneetvelden, geluid, natuur en ruimtelijke inpassing.

Bouwen en gebruik

Omgevingsvergunning bouwen

Voor het realiseren van een hoogspanningslijn en het plaatsen van de masten is een omgevingsvergunning bouwen nodig. Enkele nutsvoorzieningen zijn vergunningvrij. Dit is alleen het geval als ze niet groter zijn dan 15 m2 en niet hoger dan 3 meter. Mogelijk kunnen onderdelen van de hoogspanningslijn hieronder vallen.

Activiteitenbesluit

Een hoogspanninglijn is geen inrichting en valt daarom niet onder het activiteitenbesluit.

Meer informatie

Bureau Energieprojecten

Hier vindt u meer informatie over de realisatie van hoogspanningslijnen.

Brochure hoogspanningslijnen

Hier vindt u meer informatie over de inpassing van hoogspanningslijnen.

Gevoelige functie bij hoogspanningslijnen

Bij het realiseren van gevoelige functies is het belangrijk rekening te houden met zones langs de hoogspanningslijn. Informatie hierover vindt u bij:

Kabels en leidingen

Meer informatie over kabels en leidingen, waaronder hoogspanningslijnen vindt u hier.

Wetgeving

Wetten

U vindt hier informatie over het relevante beleid en wettelijk kader.

Verwijzingen

wegwijzer

De volgende documenten en websites zijn ook interessant.

banner_hoe_werkt_het_vanaf_2021