Gemeentelijke wegen

Om de verkeersdoorstroming of verkeersveiligheid te verbeteren, kan aanpassing van bestaande wegen nodig zijn. Dit is ook aan de orde bij de inpassing van een (vrijliggende) busbaan. Deze aanpassingen hebben effect op de directe omgeving. Daarnaast zijn er situaties waarbij het wenselijk is juist een nieuwe weg aan te leggen. Bijvoorbeeld om hinder van bestaande wegen te verminderen.

Hiervoor kan wijziging van het bestemmingsplan nodig zijn. Er vindt dan een afweging plaats. Hierbij zijn verschillende omgevingsaspecten van belang. Denk daarbij aan geluid, luchtkwaliteit, waterberging, ruimtelijke inpassing, etc.

Hoe werkt het onder de Omgevingswet?

Ruimtelijke inpassing

Visie en beleid

De aanpassing van een weg of realisatie van een nieuwe weg heeft invloed op de omgeving en moet zorgvuldig ingepast worden. Ook de nut en noodzaak is van groot belang. Daarom is het belangrijk de gewenste aanpassingen vast te leggen in beleid. Bijvoorbeeld in de structuurvisie of het gemeentelijk verkeersbeleid.

Bestemmingsplantoets

Of de aanpassing van een weg of nieuwe weg past in het bestemmingsplan, is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan of omgevingsvergunning afwijken?

Past de wegaanpassing niet, dan is een bestemmingswijziging of omgevingsvergunning afwijken nodig. Daarbij hoort een ruimtelijke onderbouwing.

Ruimtelijke onderbouwing

Bij een bestemmingswijziging hoort een ruimtelijke onderbouwing.  Hieruit moet blijken of de (aanpassing van) de weg goed is in te passen in de omgeving en er geen belemmeringen zijn. Hierbij zijn verschillende omgevingsaspecten van belang, zoals geluid, luchtkwaliteit en verkeer.

Bouwen en gebruik

Omgevingsvergunning bouwen

Voor de realisatie van bruggen of tunnels is meestal een omgevingsvergunning bouwen nodig.  Check of een omgevingsvergunning bouwen nodig is op het Omgevingsloket.

Omgevingsvergunning aanlegactiviteiten

De realisatie van de weg zelf valt onder 'aanleggen'. Hiervoor kan een omgevingsvergunning aanlegactiviteiten nodig zijn.  Dit heette vroeger de aanlegvergunning. Uit het geldende bestemmingsplan blijkt of een omgevingsvergunning nodig is.

Vergunningvrij bouwen

Veel kleine bouwwerken, zoals abri's en nutsvoorzieningen op en bij wegen zijn vergunningvrij.

Verkeersbesluit

Om een gemeentelijke weg aan te passen, kan een verkeersbesluit volgens de Wegenverkeerswet nodig zijn. Bijvoorbeeld bij aanpassing van het snelheidsregime.

Meer informatie