Gevoelige functies

Bij het aspect ammoniak door veehouderijen in het ruimtelijk spoor gaat het om bescherming van verzuringsgevoelige gebieden. Deze bescherming wordt geboden door de Wet ammoniak en veehouderij. Op basis van deze wet worden ‘zeer kwetsbare gebieden' door de provincie aangewezen. Deze gebieden liggen in de Ecologische HoofdStructuur (EHS) en kunnen samenvallen met Natura 2000-gebieden (Habitatrichtlijn-gebieden). Bij het aanwijzingsbesluit van Provinciale Staten is altijd een kaart gevoegd met daarop de ligging van de gebieden.