Gevoelige functies

Gevoelige functies in het kader van externe veiligheid zijn de zogenaamde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten.

Het gaat hierbij in ieder geval om de volgende functies:

Kwetsbare objecten:

 • Woningen, woonschepen en woonwagens
 • gebouwen waarin minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten al dan niet een gedeelte van de dag verblijven, zoals:
  • ziekenhuizen, bejaardenhuizen, verpleeghuizen
  • scholen
  • kinderopvang
 • gebouwen waarin grote aantallen personen een groot deel van de dag verblijven, zoals:
  • kantoren en hotels van meer dan 1.500 m2 bruto vloeroppervlakte
  • complexen met meer dan 5 winkels en een gezamenlijk bruto vloeroppervlakte van meer dan 1000 m2
  • winkels met een bruto vloeroppervlakte van meer dan 2.000 m2, als daar een supermarkt, hypermarkt of warenhuis in gevestigd is
 • kampeer- en recreatieterreinen voor verblijf van meer dan 50 personen

Beperkt kwetsbare objecten:

 • verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare
 • dienst- en bedrijfswoningen van derden
 • kantoorgebouwen en hotels van minder dan 1.500 m2 bruto vloeroppervlakte
 • restaurants waarbij geen grote aantallen mensen tijdens een groot deel van de dag aanwezig zijn
 • winkels van minder dan 2.000 m2 (behalve die onderdeel uitmaken van een complex met meer dan 5 winkels)
 • sporthallen, sportterreinen, zwembaden en speeltuinen
 • kampeer- en recreatieterreinen voor verblijf van minder dan 50 personen
 • gebouwen waarin minder grote aantallen personen een groot deel van de dag verblijven, zoals:
  • kantoren en hotels van minder dan of gelijk aan 1.500 m2 bruto vloeroppervlakte
  • complexen met minder dan of gelijk aan 5 winkels en een gezamenlijk bruto vloeroppervlakte van minder dan of gelijk aan 1000 m2
  • winkels met een bruto vloeroppervlakte van minder dan of gelijk aan 2.000 m2, als daar een supermarkt, hypermarkt of warenhuis in gevestigd is
  • objecten die met de genoemde objecten gelijk te stellen zijn
 • objecten van hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of gebouw met vluchtleidingsapparatuur.

Het Bevi geeft een niet-limitatieve opsomming van beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten. Deze opsomming van objecten geeft het bevoegd gezag de ruimte om voor niet-genoemde objecten een eigen afweging te maken. Ook staat het bevoegd gezag vrij om een beperkt kwetsbaar als een kwetsbaar object te behandelen. Andersom is het niet zonder meer mogelijk.