Inleiding Natuur en ruimtelijke ordening

De mens is op veel vlakken afhankelijk van wat de natuur geeft. Denk aan zuurstof, voedsel of om in te recreëren. De natuur is zelf ook waardevol. Daarom is het belangrijk de natuur te beschermen.

Natuur en landschap staan in Nederland sterk onder druk. Door verstedelijking, intensieve landbouw en verdroging gaat de kwaliteit van de leefgebieden voor flora en fauna achteruit. Ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld nieuwe wegen of bedrijventerreinen, kunnen veel effect hebben op de kwaliteit van de natuur. Andersom kunnen ecologische waarden invloed hebben op ruimtelijke ontwikkelingen. Dat is de afgelopen jaren gebleken. De kamsalamander, zandhagedis, knoflookpad en de das hebben invloed op de ontwikkeling van bedrijventerreinen, nieuwbouwwijken en recreatievoorzieningen. Soms heeft dat geleid tot het stopzetten van deze ontwikkelingen, in andere gevallen tot vergaande compenserende maatregelen.

Een bestemmingsplan kan de ecologische en landschappelijke waarden van een gebied beschermen. Daarnaast zijn gebieden met bepaalde ecologische waarden beschermd door internationale verdragen, Europese richtlijnen, en nationale wetten en beleid.