2017: Brandstofkwaliteit, Reparaties vierde tranche

Per 1 januari 2017 waren er de volgende voor veiligheid belangrijke wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling:

Zie voor informatie over alle wijzigingen van het Activiteitenbesluit: Overzicht aanpassingen Activiteitenbesluit.

Wijziging Activiteitenbesluit kwaliteit brandstoffen

Dit besluit gaat over een verdere invoering van Richtlijn 98/70/EG, de ‘Richtlijn brandstofkwaliteit’. Het voert daarnaast enkele technische wijzigingen en correcties door in het Activiteitenbesluit. De begripsomschrijving bij het begrip biobrandstof kreeg een aanpassing.

Daarnaast zijn brandstofleveranciers sinds de wijziging verplicht om consumenten te informeren over de samenstelling van mengsels van benzine of diesel met biobrandstof. Ook moeten ze informatie geven over de risico’s bij het gebruik van die brandstofmengsels.

Status: 
Het wijzigingsbesluit is 27 oktober 2016 gepubliceerd in Staatsblad nummer 380. De wijzigingen traden 2 februari 2017 in werking met een apart inwerkingtredingsbesluit.

Reparaties vierde tranche en wijzigingen richtlijnen

Wijzigingen Activiteitenbesluit

De meeste wijzigingen van dit reparatiebesluit hingen samen met de 'vierde tranche' wijziging van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2016, maar er waren ook andere wijzigingen. Het gaat onder meer om redactionele correcties, verduidelijkingen en het herstel van verwijzingen.

Naast het Activiteitenbesluit wijzigden per 1 januari 2017 het Besluit omgevingsrecht (bijvoorbeeld rond vergunningplicht, onder andere ziekenhuizen), het Besluit milieueffectrapportage, Besluit emissiearme huisvesting en het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009. Het Besluit kleiduivenschieten is 1 oktober 2017 ingetrokken.

Status
Het wijzigingsbesluit is 11 november 2016 gepubliceerd in Staatsblad nummer 425. De meeste wijzigingen traden op 1 januari 2017 in werking door het inwerkingtredingsbesluit in Staatsblad 539 van 28 december 2016. De wijzigingen over kleiduivenschieten traden op 1 oktober 2017 in werking met een ander inwerkingtredingsbesluit.

Wijzigingen Activiteitenregeling

De Activiteitenregeling verwijst naar geactualiseerde NEN-normen en geactualiseerde PGS-richtlijnen, zoals de PGS 9 voor het vullen van gasflessen en de PGS 23 voor het opslaan van een aantal gassen in opslagtanks. Verder zijn verschillende reparaties opgenomen, zoals redactionele correcties, verduidelijkingen, herstel van verwijzingen naar vernummerde artikelen en andere technische fouten. Veel daarvan hangen samen met de vierde tranche wijziging van de Activiteitenregeling. Een deel van deze wijzigingen hangt samen met wijzigingen van het Activiteitenbesluit. Naast de Activiteitenregeling wijzigde de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Status
De wijzigingsregeling is 2 december 2016 gepubliceerd in Staatscourant nummer 65496. De reparaties en wijzigingen over normen traden op 1 januari 2017 in werking. De wijzigingen over kleiduivenschieten, inclusief intrekken van de Regeling kleiduivenschieten milieubeheer, op 1 oktober 2017.

PGS-versies

In de bijlage bij de Regeling omgevingsrecht (Mor, aanwijzing BBT documenten) wordt met de wijziging de PGS 15 versie 2012 aangewezen als BBT-document. Recent zijn nieuwe versies van PGS 15, PGS 29 en PGS 32 beschikbaar gekomen. Bekijk ook deze pagina over dit onderwerp: Mag nieuwe norm of richtlijn meteen gebruikt worden bij Activiteitenbesluit en vergunningverlening? De nieuwe versies van genoemde PGS zullen in een volgende wijziging van regelgeving worden aangewezen als BBT.

Toelichting wijzigingen binnenschietbanen

De bouwkundige maatregelen voor binnenschietbanen worden in deze wijziging aangepast.

De aanleiding voor de wijziging is een praktijksituatie die niet aansluit bij de voorgeschreven betonnen constructie, maar die wel veilig is. Bij een aantal binnenschietbanen zijn de zijwanden en het plafond of dak uitgevoerd met staalplaten.

De KNSA (Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie) heeft bij het ministerie een verzoek ingediend tot beoordeling van gelijkwaardigheid van deze constructie. Uit onderzoek van de KNSA blijkt dat bij bepaalde wapens en kalibers een dergelijke constructie ook kogelbestendig en dus veilig is.

De constructie met staalplaten wordt in de wijzigingsregeling toegevoegd aan tabel 3.110. Gelijktijdig met deze toevoeging zijn de koppen van de tabel aangepast. De term 'kaliber .22' is onder andere verduidelijkt.

Het maatwerkvoorschrift is ook aangepast. In artikel 3.110 is nu nadrukkelijk opgenomen dat het bevoegd gezag via maatwerkvoorschriften af kan wijken van de opgenomen constructie-eisen. Het maatwerk is alleen toegestaan als de constructie zo is uitgevoerd dat kogels nooit buiten de fysieke omgeving van de baan kunnen komen.

Deze wijziging rond binnenschietbanen trad op 1 januari 2017 in werking.