SF6 in elektrische schakelinrichtingen

Veel elektrische schakelinrichtingen bevatten SF6 als isolatiegas of vonkblusmiddel. Dit broeikasgas is 23.900 keer sterker dan CO2. Voor elektrische schakelinrichtingen met SF6 geldt de Europese F-gassenverordening.

Inhoud

Elektrische schakelinrichting

In elektrische schakelinrichtingen wordt vaak SF6 als isolatie- en schakelmiddel gebruikt. Het gaat om schakeltoestellen en combinaties daarvan met de bijbehorende controle-, meet-, beschermings-, en reguleringsapparatuur. Ook gaat het om samenstellingen van dit soort apparatuur met de bijbehorende koppelingen, accessoires, behuizingen en ondersteunende structuren. Wel moet dit soort apparatuur bedoeld zijn voor het opwekken, overbrengen, distributie en omzetten van elektrische energie. Naast de SF6 bevattende apparatuur vallen ook de aanvoer en opslag van houders met SF6 onder de F-gassenverordening.

Uitzondering lekcontrolefrequentie elektrische schakelinrichtingen

Een periodieke lekcontrole geldt niet voor een elektrische schakelinrichting als deze voldoet aan 1 van de onderstaande voorwaarden:

  • een geteste lekkagepercentage van minder dan 0,1% per jaar. Dit staat in de technische specificaties van de fabrikant en op het etiket.
  • een apparaat voor online druk- of densiteitsmonitoring is aanwezig.
  • de vulling is minder dan 6 kg aan F-gassen.

Geldt er wel een lekcontrole verplichting, dan geldt er ook een logboekverplichting.

Elektrische schakelinrichting
Verplichting Verbodsbepaling
Artikel 4 lid 1 EU 517/2014 Artikel 4 lid 2 Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen

Certificering

Bedrijven die werkzaamheden aan elektrische schakelinrichtingen verrichten, hebben geen bedrijfscertificaat nodig. Wel is voor bepaalde werkzaamheden een persoonscertificaat nodig. Een persoon mag de volgende werkzaamheden alleen uit voeren als deze persoon beschikt over een geldig F-gassen persoonscertificaat:

  • Installatie
  • Service, onderhoud en reparatie
  • Buitendienststelling
  • Terugwinning

Een geldig F-gassen persoonscertificaat voor werkzaamheden aan elektrische schakelinrichtingen, is het diploma terugwinnen hoogspanningsschakelaars. De kleur van het document is niet van belang. Ondanks de naam geldt dit F-gassencertificaat naast terugwinning ook voor service, onderhoud, reparatie, installatie en buitendienststelling van elektrische schakelinrichtingen.

Verkrijgen van een F-gassen persoonscertificaat

Een monteur kan een F-gassen persoonscertificaat krijgen door het afleggen van een examen bij een door de minister van Infrastructuur en Milieu (nu: Infrastructuur en Waterstaat) aangewezen exameninstelling. Voor elektrische schakelinrichtingen is dit BEPECT B.V.

Aanvragen duplicaat F-gassen persoonscertificaat

Het is mogelijk een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat te ontvangen. Een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat die u heeft verkregen via een exameninstelling, vraagt u aan bij die exameninstelling.

Het is niet meer mogelijk een duplicaat van een F-gassen persoonscertificaat aan te vragen via Rijkswaterstaat. Het gaat hier om een duplicaat van een certificaat die u kreeg via de omruilactie van STEK diploma's. Deze service is overgenomen door STEK. Alle informatie om een duplicaat aan te vragen bij STEK vindt u op de website stek.nl/voor-examenkandidaten/diplomas/.

Meer informatie

In de handleiding Toezicht regelgeving F-gassen en ozonlaagafbrekende stoffen vindt u meer informatie over:


hoogspanning