Handelingen in het watersysteem

Home > Onderwerpen > Lucht, water, energie > Handboek water > Wetgeving > Waterwet > Handelingen in het watersysteem

Handelingen in het watersysteem

Handboek water

Inhoud pagina: Handelingen in het watersysteem

Hoofdstuk 6 van de Waterwet stelt regels aan handelingen in watersystemen, in de vorm van vergunningen en algemene regels.
Wat kunt u vinden in dit hoofdstuk?

  • Welke handelingen zijn vergunningsplichtig en hoe moeten deze worden aangevraagd of ingetrokken
  • Hoe wordt samenloop van bevoegd gezag geregeld
  • Vergunningvervangende algemene regels

Voor bepaalde handelingen wordt in principe een watervergunning verleend. Ook alle vergunningen die voortvloeien uit verordeningen van een waterschap (de keur) zijn per definitie een watervergunning.

Lees meer

Voorbereidingsprocedure, aanvragen, wijzigen of intrekken van een watervergunning.

Lees meer

Ter vermindering van administratieve lasten worden vergunningplichten steeds vaker vervangen door algemene regels.

Lees meer

Niet elke activiteit in het watersysteem is vergunningplichtig. Vaak is voor minder ingrijpende activiteiten een melding voldoende, maar de melder moet wel voldoen aan algemene regels zoals opgenomen in het Waterbesluit, de Waterregeling of een verordening van het waterschap (de keur) of de provincie.

Lees meer

Er wordt één watervergunning geleverd door één bevoegd gezag. Hoe moet worden gehandeld als er sprake is van samenstel van handelingen en meerder bevoegde gezagen?

Lees meer

De Lex silencio positivo, de vergunning is van rechtswege verleend als het bevoegd gezag niet binnen de daarvoor geldende termijn heeft beslist op de aanvraag, is van toepassing op sommige watervergunningen, maar lang niet alle.

Lees meer
water

Vergunning aanvragen

 

Kenniscentrum InfoMil