Handelingen in het watersysteem

Home > Onderwerpen > Lucht, water, energiebesparing > Handboek water > Wetgeving > Waterwet > Handelingen in het watersysteem

Handelingen in het watersysteem

Handelingen in het watersysteem

Handboek water

Inhoud pagina: Handelingen in het watersysteem

Hoofdstuk 6 van de Waterwet stelt regels aan handelingen in watersystemen, in de vorm van vergunningen en algemene regels.

Voor bepaalde handelingen wordt in principe een watervergunning verleend. Ook alle vergunningen die voortvloeien uit verordeningen van een waterschap (de keur) zijn per definitie een watervergunning.

Lees meer

Voorbereidingsprocedure, aanvragen, wijzigen of intrekken van een watervergunning.

Lees meer

De Lex silencio positivo, de vergunning is van rechtswege verleend als het bevoegd gezag niet binnen de daarvoor geldende termijn heeft beslist op de aanvraag, is van toepassing op sommige watervergunningen, maar lang niet alle.

Lees meer

Er wordt één watervergunning geleverd door één bevoegd gezag. Hoe moet worden gehandeld als er sprake is van verschillende handelingen waarvoor verschillende overheden in beeld zijn?

Lees meer

Ter vermindering van administratieve lasten is de aloude vergunningplicht steeds vaker vervangen door algemene regels.

Lees meer
water