Resultaten 2011

In mei 2011 is een internet-enquête gehouden onder de locatiebeheerders van alle 9168 schoolgebouwen in ons land. Begin 2012 had ruim 50% van de scholen gereageerd. Daaruit bleek dat 79% van de scholen een bouwjaar heeft van vóór 1994 en dat van deze scholen 40% ooit een asbestinventarisatie heeft uitgevoerd. De rapportage "Onderzoek asbest in scholen" is op 26 januari 2012 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Voortgangsrapportage Asbest in scholen

De rapportage "Onderzoek asbest in scholen" is op 26 januari 2012 aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit rapport geeft de resultaten van de enquête uit mei 2011 De enquête vormde het startpunt van de aanpak asbest in scholen. Een overzicht van de aanpak, de enquêteresultaten en de vervolgacties beschrijft Staatsecretaris Atsma in zijn brief van 26 januari 2012 aan de Tweede Kamer (pdf, 181 kB) (kenmerk IENM/BSK-2012/9846).

Samenvatting uit het onderzoek

De vragenlijst is ingevuld door medewerkers (locatiedirecteuren, administratief medewerkers, gebouwbeheerders etc.) van de school zelf. Er zijn 9.168 schoollocaties aangeschreven. De uiteindelijke respons van de enquête was gemiddeld 56% (5100 locaties). Deze respons werd bereikt nadat aan alle 8.200 schoolbesturen een herinnering was verstuurd.

Uit de resultaten blijkt dat 4.020 schoollocaties (79%) gebouwd zijn vóór 1994. Uit deze groep hebben 2.417 (60%) locaties nooit een asbestinventarisatie uitgevoerd. Wanneer er wel is geïnventariseerd, zijn in 83% (1.336) van de gevallen de inventarisaties uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Daarvan zijn 715 (45%) inventarisaties uitgevoerd in de periode 2009-2011.

Bij 1.296 (81%) van de geïnventariseerde schoollocaties is asbest aangetroffen. In 483 (37%) van de gevallen heeft het inventarisatiebureau geadviseerd om (een deel van) het aangetroffen asbest direct te verwijderen. Volgens 96 scholen is er verweerd, beschadigd of gebroken asbestmateriaal aanwezig. Daarnaast geven 11 scholen aan dat er spuitasbest aangetroffen is.
In totaal is uit 440 (34%) locaties asbest verwijderd. Uit 362 (28%) locaties is een gedeelte verwijderd. Welk deel verwijderd is, kan niet uit de resultaten worden afgeleid. Van 494 locaties is nog geen asbest verwijderd. Daarvan wordt binnen een jaar op 111 locaties het asbest geheel of gedeeltelijk weggehaald.

Er hebben 170 schoollocaties verbouwplannen en 113 hebben onderhoudsplannen. Van deze groep is op één locatie na iedereen in het bezit van een inventarisatierapport.
In 47 schoollocaties met een bouwjaar van voor 1994 klussen personeel of ouders op min of meer regelmatige basis. Dit zijn alleen scholen uit het primair onderwijs.

Aantal ingevulde enquetes