Wat houdt het begrip IPPC-installatie in?

Vraag

Wat houdt het begrip IPPC-installatie van de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU) in?

Antwoord

De Europese Commissie heeft een interpretatiedocument uitgebracht over het begrip IPPC-installatie. Deze pagina geeft een toelichting op het begrip IPPC-installatie, gebaseerd op dit interpretatiedocument.

De installatie is een technische eenheid

De installatie is een technische eenheid. Dat is een eenheid die is ontworpen en gemaakt om de relevante activiteit uit te voeren. Elementen van de technische eenheid kunnen zijn:

  • uitrusting, pijpleidingen, machines, gereedschap, niet openbare rangeersporen, dokken, laad- en loswallen, aanlegsteigers, opslagruimtes, of
  • vergelijkbare structuren en faciliteiten voor de inname, opslag, overslag en voorbewerking van grondstoffen en producten en voor het controleren, meten en registreren van de milieueffecten

De elementen vormen een integraal onderdeel van de aangegeven activiteit. De onderdelen van een technisch eenheid hoeven niet in hetzelfde bouwwerk te staan.

De technische eenheid is vast

De technische eenheid is als geheel vast (de richtlijn spreekt van 'stationair'), maar onderdelen ervan mogen bewegen. Zo kan transport met vorkheftrucks onderdeel zijn van een vaste technische eenheid. Een verplaatsbare technische eenheid die voor een bepaalde periode op één plek in gebruik is voor een activiteit, is ook een vaste technische eenheid. Het bevoegd gezag beoordeelt individueel of het om een relevante periode gaat.

De technische eenheid is bedoeld voor een aangegeven activiteit

De technische eenheid is bedoeld voor een nader aangegeven activiteit. In het Bal volgt deze activiteit na de volgende formulering: 'Het exploiteren van een installatie voor'. Het kan ook zijn dat in een technische eenheid voor een aangegeven activiteit ook een andere, elders genoemde, activiteit voorkomt. De technische eenheid hoeft dus niet exclusief bedoeld te zijn voor één aangegeven activiteit.

De installatie omvat ook andere activiteiten op dezelfde locatie

De installatie omvat ook andere activiteiten op dezelfde locatie. Dit betekent vooral dat er andere activiteiten in de nabijheid van de technische eenheid moeten plaatsvinden om die tot de installatie te kunnen rekenen. Een fysieke scheiding of barrière kan een indicatie zijn dat een andere locatie begint. Maar twee terreinen waar een openbare weg doorheen loopt, kunnen toch tot dezelfde locatie behoren. Hoe groter de mate van fysieke scheiding is, hoe sterker de rechtstreekse samenhang en het technisch verband moeten zijn om toch tot dezelfde locatie te horen.

De andere activiteiten moeten rechtstreeks met de aangegeven activiteit samenhangen

De andere activiteiten moeten rechtstreeks met de aangegeven activiteit samenhangen. Hierboven staan onder het kopje De installatie is een technische eenheid voorbeelden genoemd wat onder een technische eenheid kan vallen. Dit kunnen ook rechtstreeks samenhangende activiteiten zijn.

Alleen organisatorische samenhang is onvoldoende om van rechtstreekse samenhang te kunnen spreken. Een voorbeeld daarvan is het delen van voorzieningen voor beveiliging.

Een activiteit hangt alleen rechtstreeks samen als de uitvoering van de andere activiteit in operationele zin nauw samenhangt met de aangegeven activiteit. Een voorbeeld is een faciliteit die een aangegeven activiteit ondersteunt, en op die locatie waarschijnlijk niet zou bestaan als de aangegeven activiteit er niet zou zijn. Levert bijvoorbeeld een stookinstallatie warmte aan een aangegeven activiteit, en daarnaast aan andere activiteiten?  Dan moet het bevoegd gezag individueel beoordelen of de stookinstallatie wel of niet rechtstreeks samenhangt.

De andere activiteiten moeten technisch in verband staan met de aangegeven activiteit

Een technisch verband betekent niet automatisch dat er een fysieke verbinding moet zijn, zoals een pijpleiding of lopende band. Als er een dergelijke fysieke verbinding is, is er waarschijnlijk automatisch een technisch verband. Maar ook zonder fysieke verbinding kunnen twee activiteiten in een technisch verband met elkaar staan. Redelijkerwijs moet je die kunnen zien als twee onderdelen van hetzelfde hoofdproces. Bijvoorbeeld heftrucks die materiaal van de ene naar de andere plek verplaatsen.

Een andere activiteit die wel rechtstreeks samenhangt, maar geen technisch verband heeft, is geen onderdeel van de installatie. Een voorbeeld is een kantoorgebouw.

Een andere activiteit kan technisch verbonden zijn met een aangegeven activiteit, maar daar niet rechtstreeks mee samenhangen. Een elektriciteitscentrale bijvoorbeeld. Die is via het hoogspanningsnet technisch verbonden met alle afnemers van elektriciteit. Maar dat is niet een rechtstreekse samenhang. Een specifieke centrale kan natuurlijk wel rechtstreeks verbonden zijn aan een industrieel proces, waardoor er wel sprake is van één installatie.

Een aantal algemene soorten activiteiten die rechtstreeks kunnen samenhangen en in technisch verband staan, zijn:

  • stookinstallaties die warmte of kracht leveren
  • activiteiten voor de toevoer, bewerking en voorbereiding van grondstoffen
  • activiteiten voor de bewerking van tussenproducten
  • activiteiten voor de bewerking van eindproducten
  • activiteiten voor de behandeling van bijproducten, afval en emissies

De andere activiteiten moeten gevolgen kunnen hebben voor de emissies en verontreiniging

De andere activiteiten moeten gevolgen kunnen hebben voor de emissies en verontreiniging. Deze gevolgen kunnen van de aangegeven activiteit komen, van de rechtstreeks samenhangende activiteit, of van de interactie tussen de twee. Er zijn ook gevolgen als de integrale beste beschikbare technieken-afweging vereist dat u de twee activiteiten in samenhang bekijkt, omdat de keuze anders niet optimaal zou zijn. Het zinsdeel 'kunnen hebben' uit de eerste zin geeft aan dat niet alleen feitelijke emissies meewegen, maar ook milieugevolgen van incidenten.


industrie