Controle en Handhaving

Als de bouwactiviteiten zijn begonnen, moet te worden gecontroleerd of de dagwaarden en eventueel andere voorwaarden als maatwerk worden nageleefd. Dit kan uiteraard bij aanvang of halverwege het bouwproces, of (onverhoopt) naar aanleiding van een klacht.

Controle en monitoring

Controle vindt plaats bij aanvang of tijdens de werkzaamheden en activiteiten. Controle kan plaatsvinden door visuele constateringen en geluidmetingen. Dit hangt af van de omschrijving van de voorwaarden. Bij het uitvoeren van geluidmetingen kunt u kiezen voor korte bemande metingen of voor continue geluidmonitoring.

De continue geluidmonitoring wordt meestal alleen ingezet bij grote langdurige projecten. De eigenschappen van een continue geluidmonitoring zijn:

  • Een continue meting kan onbemand worden uitgevoerd.
  • Er zijn altijd geluidgegevens beschikbaar zijn
  • Er hoeft geen rekening worden gehouden met zich verplaatsende werkzaamheden, omdat de worst-case in ieder geval wordt meegenomen
  • Het is mogelijk dat omgevingsgeluiden de meting beïnvloeden. Het omgevingsgeluid mag niet in de beoordeling worden meegenomen. Het is dan ook aan te raden om enkele dagen voordat met de bouwactiviteiten wordt begonnen, de geluidmonitoring te starten.

Zo wordt inzicht verkregen in het omgevingsgeluid. Door bovendien een "loggende" meting uit te voeren waarbij bijvoorbeeld iedere minuut de verschillende geluidparameters worden vastgelegd, kan nog beter onderscheid worden gemaakt tussen het omgevingsgeluid en het geluid van de bouwactiviteiten. Moderne geluidmonitoringssytemen zijn vaak uitgerust met de mogelijkheid om gedurende korte tijd het geluid op te nemen. Door de gegevens van de monitoring af te stemmen met het logboek van de aannemer, ontstaat meer zekerheid dat het juiste geluid wordt beoordeeld en de juiste dagwaarde wordt bepaald.

Handhaving

Als blijkt dat bij de controle de dagwaarden, of andere voorwaarden niet worden nageleefd én de opdrachtgever/de aannemer geen adequate acties onderneemt om alsnog aan de voorwaarden te voldoen, moet er handhavend worden opgetreden.

Bij handhaving kan voor twee trajecten gekozen worden: het bestuurlijke traject, met dwangsommen, en het strafrechtelijke traject.

Bij het strafrechtelijke traject wordt de controle uitgevoerd door een bevoegd toezichthouder (meestal een ambtenaar van de gemeente) in combinatie met de politie. Bij een overschrijding moet direct worden opgetreden door middel van een mondelinge waarschuwing eventueel aangevuld met een schriftelijke mededeling of een procesverbaal bij herhaaldelijke overtredingen.

Het stilleggen van de werkzaamheden kan in gevallen van acuut gevaar. Uitzonderingen daargelaten (zie bijvoorbeeld uitspraak van de Raad van State 200410455/1) komt dat vanwege geluidsoverlast niet voor. Uit deze uitspraak blijkt dat B&W de inzet van een bepaald werktuig mag verbieden als hierdoor schade of ernstige hinder kan ontstaan. In deze zaak leidde tot het tijdelijk stilleggen van het heiwerk tot een andere heimethode werd toegepast.

De ervaring leert dat het toepassen van stille technieken bij aanvang van het project vele malen goedkoper is dan halverwege.

Voor een goede handhaving is het belangrijk dat de controle direct plaatsvindt, vooral bij de aanvang van de werkzaamheden en niet als er bijvoorbeeld al een week is geheid. Een directe controle geeft duidelijkheid voor alle partijen en levert in een juridisch geschil een grotere kans van slagen op.