Stapsgewijs: procedure hogere waarde bij bestemmingsplan

Op deze pagina vindt u een stapsgewijze procedureweergave voor een hogere waarde bij een bestemmingsplan. De meest linkse kolom geeft de procedurele fases opeenvolgend weer. In de bovenste rij staan de wetten waarin de procedurele fases hun basis vinden en hoe deze zich tot elkaar verhouden. De meest rechtse kolom geeft als resultaat een samenvatting van de gehele procedurestap weer. Door op de kopjes in de tabel te klikken, krijgt u de wettelijke achtergrondinformatie per procedurestap en per wet. Op de webpagina overzicht: procedure hogere waarde bij bestemmingsplan vindt u in het kort alle relevante handelingen.

De verschillende fasen in de procedure:

Inleidende informatie

Bevoegde gezag
Het bevoegde gezag voor het nemen van een hogere waarde besluit is het college van burgemeester en wethouders. Dit volgt uit artikel 110a, lid 1, van de Wet geluidhinder (Wgh).

Ambtshalve besluit
Een hogere waarde voor een bestemmingsplan neemt het bevoegde gezag ambtshalve. Dit volgt uit artikel 110a, lid 3, van de Wgh. Zie ook onze pagina met achtergrondinformatie.

Relatie hogere waarde en bestemmingsplan
Een hogere waarde neemt men altijd ten behoeve van een ander besluit. Daardoor kunnen er verschillen zijn tussen beide procedures. Voor een bestemmingsplan met hogere waarde geldt het volgende:

  1. voor de hogere waarde: zienswijzen en daarna in beroep in eerste en enige aanleg bij de Raad van State;
  2. voor het bestemmingsplan: zienswijzen en daarna in beroep in eerste en enige aanleg bij de Raad van State.

Ontwerp

Awb

Wgh

Inhoud en
onder
bouwing

Basis Aanvulling Resultaat

Kennis
geving

Basis - Resultaat

Terinzage
legging

Basis Aanvulling Resultaat

Ziens
wijzen

Basis - Resultaat

Vaststelling

Awb

Wgh

Reactie op
zienswijzen

Basis - Resultaat

Beslis
termijn
/besluit

- Basis Resultaat

Kennis
geving

Basis - Resultaat

Terinzage
legging

Basis - Resultaat

Beroep in eerste en enige aanleg bij de Raad van State

Awb

Wgh

Inwerking
treding

Basis - Resultaat

Beroep

Basis Aanvulling Resultaat

Voorlopige
voorziening

Basis Aanvulling Resultaat

Relevante
stukken/
verweer
schrift

Basis - Resultaat

Verschijning
ter zitting

Basis - Resultaat

Uitspraak

Basis - Resultaat

Procedures bij bestemmingsplannen

Heeft u ook interesse in de procedures bij bestemmingsplannen? Ga dan snel naar de pagina over de bestemmingsplan procedure.


Awb Ontwerp Inhoud en onderbouwing bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders vergaren kennis over de belangrijke feiten en belangen (artikel 3:2 Awb) en wegen de belangen af zonder dat dit leidt tot onevenredige nadelige gevolgen (artikel 3:4 Awb).

Wgh Ontwerp Inhoud en onderbouwing besluit

Het besluit bevat de hogere waarde, de reden daarvoor, resultaten van akoestisch onderzoek en overige informatie (artikel 110a, lid 5, Wgh, artikel 5.5 en artikel 5.4 Bgh). Zie hiervoor onze webpagina met achtergrondinformatie.

Wgh Ontwerp Inhoud en onderbouwing besluit

Burgemeester en wethouders wegen relevante feiten en belangen tegen elkaar af. Het besluit bevat de hogere waarde, de reden daarvoor, resultaten van akoestisch onderzoek en overige informatie.

Awb Ontwerp Kennisgeving

Burgemeester en wethouders geven op geschikte wijze kennis van het ontwerp (artikel 3:12 Awb).

Wgh Ontwerp Kennisgeving

Burgemeester en wethouders geven op geschikte wijze kennis van het ontwerp.

Awb Ontwerp Terinzagelegging

Burgemeester en wethouders leggen alle belangrijke stukken ter inzage (artikel 3:11, lid 1, Awb).

Wgh Ontwerp Terinzagelegging

Het ontwerp van de hogere waarde moet tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage liggen (artikel 110c, lid 1, Wgh).

Wgh Ontwerp Terinzagelegging

Burgemeester en wethouders leggen alle stukken van zowel het ontwerpbestemmingsplan als de hogere waarde tegelijk ter inzage.

Awb Ontwerp Zienswijzen

De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen bedraagt zes weken (artikel 3:16, lid 1, Awb) Alleen belanghebbenden kunnen dit doen (artikel 3:15, lid 1, Awb).

Wgh Ontwerp Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit indienen.

Awb Vaststelling reactie op zienswijzen

Burgemeester en wethouders beantwoorden de zienswijzen. Dit is een motivering van hun besluit (artikel 3:47 Awb).

Wgh Vaststelling Reactie op zienswijzen

Burgemeester en wethouders beantwoorden de zienswijzen.

Wgh Vaststelling Beslistermijn en besluit

Burgemeester en wethouders stellen een hogere waarde vast (artikel 110a Wgh). Let op: een hogere waarde besluit moeten burgemeester en wethouders nemen, omdat niet wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarden. Het ruimtelijke besluit moet al met een hogere waarde besluit zijn onderbouwd. Dit leidt ertoe dat burgemeester en wethouders in de praktijk altijd een hogere waarde besluit moeten nemen voordat zij het ruimtelijke besluit nemen.

Wgh Vaststelling Beslistermijn en besluit

Burgemeester en wethouders moeten het hogere waarde besluit nemen vóór het ruimtelijke besluit.

Awb Vaststelling Kennisgeving

Burgemeester en wethouders geven op geschikte wijze kennis van het vaststellingsbesluit (artikel 3:44  en artikel 3:12 Awb).

Wgh Vaststelling Kennisgeving

Burgemeester en wethouders geven op geschikte wijze kennis van het vaststellingsbesluit.

Awb Vaststelling Terinzagelegging

Burgemeester en wethouders leggen het vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken ter inzage (artikel 3:44, lid 1, Awb). Het gaat om alle belangrijke stukken (artikel 3:11, lid 1, Awb).

Wgh Vaststelling Terinzagelegging

Burgemeester en wethouders leggen het vaststellingsbesluit en belangrijke bijbehorende stukken ter inzage.

Awb Beroep Inwerkingtreding

Een besluit treedt in werking na bekendmaking (artikel 3:40 Awb).

Wgh Beroep Inwerkingtreding

Een besluit treedt in werking na bekendmaking.

Awb Beroep Beroep

De termijn voor het indienen van het beroepschrift bedraagt zes weken (artikel 6:7 Awb) en begint de dag na de terinzagelegging van het besluit (artikel 6:8, lid 4, Awb). Het beroep moet men instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (artikel 8:6, lid 1, Awb en Bijlage 2, Hoofdstuk 2, artikel 2, Awb). Het beroepschrift moet voldoen aan een aantal voorwaarden (artikel 6:5, lid 1, onder d, en artikel 6:6, aanhef en onder a, Awb). Normaalgesproken kan een belanghebbende (die een zienswijze naar voren heeft gebracht) tegen een besluit beroep instellen (artikel 6:13 en artikel 8.1 Awb). Tegen een algemeen verbindend voorschrift kan geen beroep worden ingesteld (artikel 8:3, lid 1, onder a, Awb).

Wgh Beroep Beroep (alleen bij bestemmingsplan)

De termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen een hogere waarde begint op dezelfde dag als de termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen het bestemmingsplan (artikel 145, lid 1, Wgh).

Wgh Beroep Beroep (alleen bij bestemmingsplan)

De termijn voor het indienen van een beroepschrift door belanghebbenden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bedraagt zes weken. De termijn begint op dezelfde dag als de termijn voor het bestemmingsplan.

Awb Beroep Voorlopige Voorziening

Belanghebbenden kunnen een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als een beroepschrift is ingediend (artikel 8:81, lid 2, Awb).

Wgh Beroep Voorlopige voorziening

De Wgh bevat geen algemene regel op dit onderdeel. Anders dan bij bijvoorbeeld een bestemmingsplan kan men zich in dit geval afvragen in hoeverre het zin heeft om een verzoek om voorlopige voorziening te doen. De gevolgen van de hogere waarde kunnen bij een vernietiging namelijk nog ongedaan worden gemaakt.

Wgh Beroep Voorlopige voorziening

Een belanghebbende die een beroepschrift indient kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Het nut hiervan kan men zich afvragen.

Awb Beroep Relevante stukken verweerschrift

Het bevoegd gezag zendt de belangrijke stukken aan de bestuursrechter en dient een verweerschrift in (artikel 8:42, lid 1, Awb).

Wgh Beroep Relevante stukken en verweerschrift

Burgemeester en wethouders zenden de belangrijke stukken aan de bestuursrechter en dienen een verweerschrift in.

Awb Beroep Verschijning ter zitting

Het bevoegd gezag kan door de bestuursrechter worden opgeroepen (artikel 8:44, lid 1, Awb).

Wgh Beroep Verschijning ter zitting

Burgemeester en wethouders kunnen door de bestuursrechter worden opgeroepen.

Awb Beroep Uitspraak

De bestuursrechter doet meestal binnen zes weken uitspraak (artikel 8:66, lid 1, Awb).

Wgh Beroep Uitspraak

De bestuursrechter doet meestal binnen zes weken (na zitting) uitspraak.