Stapsgewijs: procedure hogere waarde bij omgevingsvergunning (2.12, lid 1, sub a, onder 2)

Op deze pagina vindt u een stapsgewijze procedureweergave voor een hogere waarde bij een omgevingsvergunning zonder Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De meest linkse kolom geeft de procedurele fases opeenvolgend weer. In de bovenste rij staan de wetten waarin de procedurele fases hun basis vinden en hoe deze zich tot elkaar verhouden. De meest rechtse kolom geeft als resultaat een samenvatting van de gehele procedurestap weer. Door op de kopjes in de tabel te klikken, krijgt u de wettelijke achtergrondinformatie per procedurestap en per wet. Op de webpagina overzicht: procedure hogere waarde bij omgevingsvergunning (2.12,lid 1, sub a, onder 2) vindt u in het kort alle relevante handelingen.

De verschillende fasen in de procedure:

Inleidende informatie

Bevoegde gezag
Het bevoegde gezag voor het nemen van een hogere waarde besluit is het college van burgemeester en wethouders. Dit volgt uit artikel 110a, lid 1, van de Wet geluidhinder (Wgh).

Ambtshalve besluit
Een hogere waarde voor de omgevingsvergunning neemt het bevoegde gezag ambtshalve. Dit volgt uit artikel 110a, lid 3, van de Wgh. Zie ook onze pagina met achtergrondinformatie.

Relatie hogere waarde en omgevingsvergunning zonder Afdeling 3.4 Awb (artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2, Wabo)
Een hogere waarde neemt men altijd voor een ander besluit. Daardoor kunnen er verschillen zijn tussen beide procedures. Voor een omgevingsvergunning met hogere waarde geldt het volgende:

  1. voor de hogere waarde: bezwaar en daarna beroep in eerste en enige aanleg bij de Raad van State.
  2. voor de omgevingsvergunning: bezwaar, daarna beroep bij de rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Raad van State.

Bezwaar

Awb

Wgh

Besluit

- Basis Resultaat

Inwerkingtreding

Basis - Resultaat

Bezwaar

Basis - Resultaat

Voorlopige voorziening

Basis Aanvulling Resultaat

Horen

Basis - Resultaat

Beslistermijn en
beslissing op bezwaar

Basis Aanvulling Resultaat

Bekendmaking beslissing
op bezwaar

Basis - Resultaat

Beroep in eerste en enige aanleg bij de Raad van State

Awb

Wgh

Inwerking
treding

Basis - Resultaat

Beroep

Basis - Resultaat

Voorlopige
voorziening

Basis Aanvulling Resultaat

Relevante
stukken/
verweer
schrift

Basis - Resultaat

Verschijning
ter zitting

Basis - Resultaat

Uitspraak

Basis - Resultaat

Uw onderwerpen

Procedures bestemmingsplannen

Heeft u ook interesse in de procedures bij bestemmingsplannen? Ga dan snel naar de pagina over de bestemmingsplanprocedure.