Stapsgewijs: procedure hogere waarde bij omgevingsvergunning (2.12, lid 1, sub a, onder 2)

Op deze pagina vindt u een stapsgewijze procedureweergave voor een hogere waarde bij een omgevingsvergunning zonder Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De meest linkse kolom geeft de procedurele fases opeenvolgend weer. In de bovenste rij staan de wetten waarin de procedurele fases hun basis vinden en hoe deze zich tot elkaar verhouden. De meest rechtse kolom geeft als resultaat een samenvatting van de gehele procedurestap weer. Door op de kopjes in de tabel te klikken, krijgt u de wettelijke achtergrondinformatie per procedurestap en per wet. Op de webpagina overzicht: procedure hogere waarde bij omgevingsvergunning (2.12,lid 1, sub a, onder 2) vindt u in het kort alle relevante handelingen.

De verschillende fasen in de procedure:

Inleidende informatie

Bevoegde gezag
Het bevoegde gezag voor het nemen van een hogere waarde besluit is het college van burgemeester en wethouders. Dit volgt uit artikel 110a, lid 1, van de Wet geluidhinder (Wgh).

Ambtshalve besluit
Een hogere waarde voor de omgevingsvergunning neemt het bevoegde gezag ambtshalve. Dit volgt uit artikel 110a, lid 3, van de Wgh. Zie ook onze pagina met achtergrondinformatie.

Relatie hogere waarde en omgevingsvergunning zonder Afdeling 3.4 Awb (artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2, Wabo)
Een hogere waarde neemt men altijd voor een ander besluit. Daardoor kunnen er verschillen zijn tussen beide procedures. Voor een omgevingsvergunning met hogere waarde geldt het volgende:

  1. voor de hogere waarde: bezwaar en daarna beroep in eerste en enige aanleg bij de Raad van State.
  2. voor de omgevingsvergunning: bezwaar, daarna beroep bij de rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Raad van State.

Bezwaar

Awb

Wgh

Besluit

- Basis Resultaat

Inwerkingtreding

Basis - Resultaat

Bezwaar

Basis - Resultaat

Voorlopige voorziening

Basis Aanvulling Resultaat

Horen

Basis - Resultaat

Beslistermijn en
beslissing op bezwaar

Basis Aanvulling Resultaat

Bekendmaking beslissing
op bezwaar

Basis - Resultaat

Beroep in eerste en enige aanleg bij de Raad van State

Awb

Wgh

Inwerking
treding

Basis - Resultaat

Beroep

Basis - Resultaat

Voorlopige
voorziening

Basis Aanvulling Resultaat

Relevante
stukken/
verweer
schrift

Basis - Resultaat

Verschijning
ter zitting

Basis - Resultaat

Uitspraak

Basis - Resultaat

Procedures bestemmingsplannen

Heeft u ook interesse in de procedures bij bestemmingsplannen? Ga dan snel naar de pagina over de bestemmingsplanprocedure.


Awb Bezwaar Besluit

Burgemeester en wethouders vergaren kennis over de belangrijke feiten en belangen (artikel 3:2 Awb). Zij wegen ook de belangen af zonder dat dit leidt tot onevenredige nadelige gevolgen (artikel 3:4 Awb).

Wgh Beroep Beroep (alleen omgv. zonder 3.4)

Burgemeester en wethouders wegen relevante feiten en belangen tegen elkaar af. Het besluit bevat de hogere waarde, de reden daarvoor, resultaten van akoestisch onderzoek en overige informatie.

Awb Bezwaar Inwerkingtreding

Een besluit treedt in werking na bekendmaking (artikel 3:40 Awb). De bekendmaking vindt plaats op een geschikte wijze (artikel 3:41 lid 2 Awb).

Wgh Bezwaar Inwerkingtreding

Een besluit treedt in werking na bekendmaking.

Awb Bezwaar Bezwaar

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken (artikel 6:7 Awb). Deze begint de dag na de bekendmaking van het besluit (artikel 6:8, lid 1, Awb). Het bezwaarschrift moet voldoen aan een aantal voorwaarden (artikel 6:5, lid 1, onder d, en artikel 6:6, aanhef en onder a, Awb). Het maken van bezwaar kan door het indienen van een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders (artikel 6:4, lid 1, Awb).

Wgh Bezwaar Bezwaar

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift door belanghebbenden bij burgemeester en wethouders bedraagt zes weken vanaf de dag na bekendmaking van het besluit.

Awb Bezwaar Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen een verzoek om voorlopige voorziening indienen als iemand een bezwaarschrift indiende (artikel 8:81, lid 3, Awb). Dit kan bij de bestuursrechter die de bevoegdheid kan krijgen in de hoofdzaak (artikel 8:81, lid 1 Awb).

Wgh Bezwaar Voorlopige voorziening

De Wgh bevat geen algemene regel op dit onderdeel. Anders dan bij bijvoorbeeld een bestemmingsplan kan men zich in dit geval afvragen in hoeverre het zin heeft om een verzoek om voorlopige voorziening te doen. De gevolgen van de hogere waarde kunnen bij een vernietiging namelijk nog ongedaan worden gemaakt.

Wgh Bezwaar Voorlopige voorziening

Een belanghebbende die een beroepschrift indient kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Het nut hiervan kan men zich afvragen.

Awb Bezwaar Horen

Voordat burgemeester en wethouders op het bezwaar beslissen horen zijbelanghebbenden aan (artikel 7:2, lid 1, Awb). Burgemeester en wethouders brengen de indiener van het bezwaarschrift hiervan op de hoogte (artikel 7:2, lid 2, Awb).

Wgh Bezwaar Horen

Belanghebbenden worden gehoord.

Awb Bezwaar Beslistermijn en beslissing op bezwaar

Burgemeester en wethouders beslissen in beginsel binnen zes weken na de dag van het verstrijken voor het indienen van het bezwaarschrift (artikel 7:10, lid 1, Awb). Op basis van het bezwaar vindt een heroverweging van het besluit plaats (artikel 7:11, lid 1, Awb).

Wgh Bezwaar Beslistermijn en beslissing op bezwaar

Burgemeester en wethouders stellen een hogere waarde vast (artikel 110a Wgh).

Wgh Bezwaar Beslistermijn en beslissing op bezwaar

Burgemeester en wethouders beslissen in beginsel binnen zes weken na de dag van het verstrijken voor het indienen van het bezwaarschrift en stellen een hogere waarde vast.

Awb Bezwaar Bekendmaking beslissing op bezwaar

De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking aan degenen voor wie de bekendmaking is (artikel 7:12, lid 1, Awb). Daarna krijgen belanghebbenden die in bezwaar hun zienswijze naar voren brachten een mededeling (artikel 7:12, lid 2, Awb).

Wgh Bezwaar Bekendmaking beslissing op bezwaar

Na de beslissing op bezwaar volgt bekendmaking en mededeling daarvan.

Awb Beroep Inwerkingtreding

Een besluit treedt in werking na bekendmaking (artikel 3:40 Awb).

Wgh Beroep Inwerkingtreding

Een besluit treedt in werking na bekendmaking.

Awb Beroep Beroep (alleen bij bezwaar)

De termijn voor het indienen van het beroepschrift bedraagt zes weken (artikel 6:7 Awb). Deze begint de dag na de bekendmaking van het besluit (artikel 6:8, lid 1, Awb). Het beroep moet men instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Bijlage 2, Hoofdstuk 2, artikel 2, Awb). Het beroepschrift moet voldoen aan een aantal voorwaarden (artikel 6:5, lid 1, onder d, en artikel 6:6, aanhef en onder a, Awb). Een belanghebbende (die eerder een bezwaarschrift indiende) kan tegen een besluit beroep instellen (artikel 6:13 en artikel 8.1 Awb).

Wgh Beroep Beroep

De termijn voor het indienen van een beroepschrift door belanghebbenden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bedraagt zes weken vanaf de dag na terinzagelegging van het besluit.

Awb Beroep Voorlopige Voorziening

Belanghebbenden kunnen een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als een beroepschrift is ingediend (artikel 8:81, lid 2, Awb).

Wgh Beroep Voorlopige voorziening

De Wgh bevat geen algemene regel op dit onderdeel. Anders dan bij bijvoorbeeld een bestemmingsplan kan men zich in dit geval afvragen in hoeverre het zin heeft om een verzoek om voorlopige voorziening te doen. De gevolgen van de hogere waarde kunnen bij een vernietiging namelijk nog ongedaan worden gemaakt.

Wgh Beroep Voorlopige voorziening

Een belanghebbende die een beroepschrift indient kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Het nut hiervan kan men zich afvragen.

Awb Beroep Relevante stukken verweerschrift

Het bevoegd gezag zendt de belangrijke stukken aan de bestuursrechter en dient een verweerschrift in (artikel 8:42, lid 1, Awb).

Wgh Beroep Relevante stukken en verweerschrift

Burgemeester en wethouders zenden de belangrijke stukken aan de bestuursrechter en dienen een verweerschrift in.

Awb Beroep Verschijning ter zitting

Het bevoegd gezag kan door de bestuursrechter worden opgeroepen (artikel 8:44, lid 1, Awb).

Wgh Beroep Verschijning ter zitting

Burgemeester en wethouders kunnen door de bestuursrechter worden opgeroepen.

Awb Beroep Uitspraak

De bestuursrechter doet meestal binnen zes weken uitspraak (artikel 8:66, lid 1, Awb).

Wgh Beroep Uitspraak

De bestuursrechter doet meestal binnen zes weken (na zitting) uitspraak.